(1)

СВЕТЛИНАТА НА ИСЛЯМА

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господарят на световете, Който ни напъти в Исляма и дари с безброй благоденствия. Свидетелствувам, че няма друго божество освен Аллах, Той е един-единствен и няма съдружник, свидетелствувам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и пратеник. Всевишният Аллах го изпрати с ясното послание и истинската религия към цялото човечество. Свидетел, представил и разяснил всичко, което му бе низпослано от Всевишния Аллах, благовестител с Дженнет за подчиняващите се и предупредител с жестоко Огнено наказание за неподчиняващите се. Зовящ към Аллах с Неговото позволение и като озаряващ светилник. Нека саляту селям да бъде за него, неговото семейство, всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.

         Уважаеми братя!

         Човекът се ражда веднъж на този свят, а за тези, които са удостоени с милостта на Всевишния Аллах, е характерно и повторно раждане.

         Първото раждане е познато на всички нас. Това е денят, в който човек излиза от мрака на майчината утроба и се появява на този свят. В него е съучастник всеки един човек, било то вярващ или неверник, добър или лош, дори то е присъщо и на животните.

         Що се отнася до повторното раждане, това е денят, в който човек излиза от мрака на безверието и прегрешенията, и влиза в светлината, осветяваща пътя на подчинението към Аллах Субханеху ве Теаля. Това е денят на пробуждане от заблудата, при което човек разбира, че не е създаден безцелно и напразно. Прозрение, свързано с дълбока размисъл и равносметка на живота, съпроводено със сълзи на очите и поклон пред Всевишния, Всемилостивия и Милосърден Аллах.

         Това раждане не е свързано с определена възраст, а е възможно да се осъществи по време на всеки един период от човешкия живот.

         Кой е  по-щастлив от този, който се е родил при това раждане? И кой ден е по-превъзходен от деня, в който човек се обвързва с неговия Създател, вкусва от сладостта на вярата, освобождава се от оковите на шейтана и открива светлината на Исляма?

         Когато човек размисли върху живота, вижда, че голяма част от хората са объркани и заблудени, живеят на този свят, но не могат да схванат неговия смисъл, не познават Онзи, Който ги е създал, не търсят начина на живот, от който Той ще бъде доволен, не знаят и участта, която ги очаква след смъртта. Така те са изпълнени с  притеснение и не намират покой. Разбира се, човек, докато не опознае своя Създател и не повярва в Него, няма да намери удовлетворение и покой. Всевишният Аллах казва:

(2)

         §О, душа успокоена,  завърни се при твоя Господар доволстваща, заслужила благосклонност! Влез сред Моите раби, влез в Моя Дженнет!§/Сура Феджр/89/:27-30./

         Единственото спасение за човека са светлите хоризонти на вярата и първо негово задължение е да опознае Аллах Субханеху ве Теаля, Неговите повели и забрани, да разбере и приеме Неговите напътствия. Това е начинът за спечелване на щастие в земния и отвъдния свят. Всевишният Аллах казва:

         §Ислямът е религията при Аллах...§/Сура Али Имран/3/:19./

         §Изпратихме ви пратеник измежду вас, да ви чете Нашите знамения и да ви пречиства и да ви учи на Писанието и на мъдростта, и да ви учи на онова, което не сте знаели.§/Сура Бакара/2/:151./

         Аллах Субханеху ве Теаля  дари човечеството с напътствие и светлина - универсалната и вечна религия-Ислямът. Това е вярата, която Аллах Субханеху ве Теаля низпосла чрез Мухаммед (с.а.в), и поясни основите  й по следния начин:

         1.Основи на вярването:

((أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره)) ـ رواه مسلم.

         “Да повярваш в Аллах, Неговите меляикета, книги, пратеници, Отвъдния свят, вяра в съдбата, с доброто и лошото в нея.”-/Муслим/.

         2.Основи на Исляма:

((بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الاّ الله و أن محمدا  رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان)) ـ رواه مسلم

         “Ислямът е построен върху пет неща: Засвидетелстването, че няма друго божество освен Аллах и че Мухаммед (с.а.в) е  Негов Пратеник, кланянето на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец Рамадан.”-/ Муслим-113/.               

         Всевишният Аллах казва:

(3)

         §Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! ...§/Сура Тагабун/64/:8./

         Светлината, която Аллах Теаля низпосла, е Корани Керим. В него Той казва:

         §Вашият Аллах е единственият. Няма друго Божество освен Него, Всемилостивият, Милосърдният.§/Сура Бакара/2/:163./

         Затова Той, Субханеху ве Теаля, заповяда на Мухаммед (с.а.в) да извести цялото човечество, като каза:

         §(О, Мухаммед) Кажи: “О, хора, аз съм Пратеникът на Аллах до всички вас, ­ нна Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друго истинско божество, освен Него. Той съживява и Той умъртвява...§/Сура Еараф/7/:158./

         Също от Свещения Коран става ясно какъв е смисълът на живота и целта от създаването на човечеството. Всевишният Аллах казва:

         §Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми правят ибадет.§/Сура Зариат/51/:56./

         От това се разбира, че човекът не е създаден само да яде и пие или да трупа богатства, нито е създаден да строи палати, или да прави каквото и да било друго, освен да живее в подчинение и послушание на повелите на Аллах Субханеху ве Теаля, да следва напътствията на Мухаммед (с.а.в) и да се предпазва от прегрешения. Да превърне Книгата на Аллах в ръководство на живота си, за да постигне Неговото одобрение и любов, и да се отдалечи от страстите и непокорството.Това е същността на тази религия-човекът да се отдаде изцяло и подчини единствено на неговия Създател, Аллах  Субханеху ве Теаля, и да се предпази от оприличаването му с каквото и да било и от тези, които го оприличават. Аллах Теаля казва:

         §Аллах не прощава да се съдружава с Него, но освен това прощава, на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.§/Сура Ниса/4/:116./

(4)

         §И бе им повелено да се прекланят единствено пред Аллах, предани Нему в религията, правоверни, и да кланят намаза, и да дават зекята. Това е правдивата религия.§/Сура Бейне/98/:5./

         Заедно с всичко споменато дотук, трябва да се знае още, че Ислямът обхваща изцяло земния живот на човека - физическото, умственото, душевното, моралното и материалното му състояние, обредите и живота в отвъдния свят. Подбужда го към всички   добродетели   и   примерно   поведение, като в същото време го призовава да изостави всички негативни дела и постъпки. Учи го да бъде далеч от недъзи като: омраза, ненавист и разделение.

         Препоръчва му да живее с обвързаност, достойнство, смирение и любов. Това допринася човекът да живее в спокойствие и щастие, вместо в упорство и потиснатост. Всичко това е в резултат от следване напътствията на Аллах Теаля в Корани Керим и напътствията на Неговия Пратеник Мухаммед (с.а.в), който бе пример за добро поведение.   

         Не случайно, когато бе попитана Айше (р.а) относно поведението и характера на Пратеника (с.а.в), тя отговорила: “Неговият характер бе Коранът.”

         Той е образец за Ислямско поведение, а мюсюлманите като негова общност трябва да се украсим с това поведение и да сме истински негови последователи. Всевишният Аллах казва:

         §Кажи (О, Мухаммед): “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е опрощаващ, милосърден.”§/Сура Али Имран/3/:31./

         Известният тълкувател на Корана Ибни Кесир (Аллах да го помилва) казва: “Според този айет, човек, който претендира, че обича Аллах Субханеху ве Теаля, но не следва Пратеника (с.а.в), е лъжец.”

         Хасен Ел Басри (Аллах да го помилва) казва:

         “Знай, че ти не обичаш Аллах, докато не обичаш да му се подчиняваш.”

         И повелява още Субханеху ве Теаля:

(5)

         §О, вярващи, бойте се от Аллах с истинска боязън пред Него и умирайте само като мюсюлмани!§/Сура Али Имран/3/:102./

         Абдуллах ибни Мес,уд (р.а) тълкувайки айета, казва:

         “Подчинявайте се на Аллах и недей да се противите на Него, бъдете признателни и не бъдете от неблагодарните. Постоянно споменавайте Аллах, Неговите повели и забрани, и не Го забравяйте.”

         Аллах Теаля казва:

         §И се привържете всички за въжето на Аллах (Корана и Суннета) и не се разделяйте ...§-Сура Али Имран/3/:103.

         С това Аллах Теаля призовава за придържане към ислямски начин на живот, защото смъртта идва внезапно при човека и не трябва да го завари в положение, което е противно на изискванията на Исляма. Аллах Субханеху ве Теаля заповядва на Мухаммед (с.а.в) като казва:

         §(О, Мухаммед) Кажи: “Това е моят път. Призовавам към Аллах с прозорливост ­ аз и всеки, който ме последва...§/СураЮсуф:12:108./

         §Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника! А отвърнете ли се ­ Аллах не обича неверниците. ”§-Сура Али Имран/3/:32.

         Това е пътят на вярата! Пътят на убеждението, знанието и разбирането! Пътя на светлината, в него е избавлението на човечеството!

         Онзи, който не е намерил този път, не е опознал своя Създател, не знае смисъла на своето съществуване, е в мрак. И ако не намери пътя за излизане от мрака, ще остане завинаги в него.

         В заключение изразяваме благодарност към Аллах Субханеху ве Теаля, че е отредил да бъдем от тези, които живеят под светлината на Исляма. Изразяваме възхвала към Него и го молим да ни напътства и дари с благоденствие в земния живот и да ни помилва и възнагради с Дженнет в отвъдния. Амин!

фондация“ВЯРА”

00359887622584