(1)

ПРЕВЪЗХОДСТВАТА НА ХАДЖИЛЪКА

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Възхвалата е за Всевишния Аллах, Който в Корани Керим казва: §...И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома ­ за онзи, който може да отиде, а който откаже ­ Аллах не се нуждае от световете. § /Сура Али Имран/3/:97. И нека саляту селяма да бъде върху Мухаммет (саллеллаху алейхи ве селлем)

         Уважаеми братя!

         Хаджилъкът е ибадет който се прави за Аллах Теаля, при Кеабе в Мекка и околностите й. Състои се от:   

         -Таваф (седем обиколки около Кябето);

         -Сай (преминаване разстоянието между двата хълма - Сафа и Мерва, седем пъти);

         -Престояване в границите на местността Арафат, Музделифе и Мина.

         Хаджилъкът е една от петте основи, върху които е изграден Ислямът. Предписан е през деветата година по Хиджра.

         Ислямските учени са единодушни, че всеки мюсюлманин, който е разумен, пълнолетен, свободен и има възможност е задължен един път в живота си да отиде на хаджилък. А който го отхвърля, е неверник и вероотстъпник. Всевишния Аллах казва:

§ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين §

         §...И дълг на хората към Аллах е поклонението хадж при Дома ­ за онзи, който може да отиде, а който откаже ­ Аллах не се нуждае от световете. § /Сура Али Имран/3/:97. Сура Али Имран/3/:97.

         Пейгамберинът (с.а.в.)  казва:

(( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا  ...)) رواه مسلم.

         “О, хора! Аллах предписа на вас хаджилъка, затова извършвайте хаджилък!...” /Муслим/.

         Месеците Шеввал, Зулкааде и първата десетдневка от Зулхидже са времето за подготовка, пътуване и изпълнение на хаджилъка. Всевишният Аллах казва:

§…الحج أشهر معلومات §

         §Хаджилъкът е в знайни месеци...§ /Сура Бакара /2/ : 197.

         Всеки мюсюлманин, който има възможност да изпълни хаджилъка, трябва да побърза и да пристъпи към изпълнение, преди да го възпрепятства болест, бедност или смърт. Пейгъмберинът (с.а.в.)  казва:

(( من أراد الحج فليعجل فانه قد يمرض المريض و تضل الراحة و تكون الحاجة)) ـ رواه ابن ماجه و أحمد.

         “Който желае да отиде на хаджилък, трябва да побърза, преди да го е достигнала бедност, болест или смърт.”/Ибну Маджах/.

(( من ملك زادا و راحلة تبلغه إلى بيت الله و لم يحج فلا عليه إن يموت يهوديا أو نصرانيا و ذلك إن الله يقول في كتابه: و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) ـ الترمزي

         “Който притежава богатство и превозно средство, с което да достигне до Бейтуллах, и не извърши хаджилъка, няма пречка за него да умре като евреин или християнин. Защото Всевишният Аллах казва:

(2)

§…И дълг на хората към Аллах е хаджилъкът при Бейтуллах ­– за онзи, който може да отиде…§ “ /Тирмизи/.

         Средствата за извършване на хаджилъка трябва да бъдат от халал (спечелени по позволен начин). Пейгамберинът (с.а.в.)  казва:

(( أيها الناس! إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز و جل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. و قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر, أشعث , أغبر, يمد يديه إلى السماء, يا ربّ , يا ربّ و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك)) - رواه مسلم.

         “О, хора! Аллах е добър и приема само доброто. Той предписа на вярващите онова, което бе предписал на Пратениците. Аллах Аззе ве Джелле казва: “О, пратеници! Яжте от благата и вършете праведни дела! Каквото и да сторите, Аз го знам.” И казва:”О, вярващи! Яжте от благата, които ние ви дарихме...”. След това Пратеникът (с.а.в.)   споменал за един човек, който отивал (на хаджилък). Прашен, изтормозен и с вдигнати ръце към небето (правел дуа): Я, Рабби! Я, Рабби! Но яденето, пиенето и облеклото му били от харам. Тогава как ще му бъде приета дуата!?”/Муслим /.

        По време на хаджилък от мюсюлманина се изисква да бъде примерен, да пази езика, слуха и зрението си от онова, което Аллах е забранил и проваля хаджилъка, като: злословие, разврат, спорене и др. Всевишният Аллах казва:

§الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج§…

         §Хаджилъка е в знайни месеци и който през тях си наложи изпълнението му: да няма полов акт, нито разврат, нито пререкание по време на хаджилъка!…§ /Сура Бакара/2/:197/.

         Някои от ползите на хаджилъка:

         1.Хаджилъкът е причина за пречистване и премахване на предишните грехове.

         Пейгамберина (с.а.в.) казал на Амр ибни Аас (радиеллаху анху) :

(( أما علمت … أن الحج يهدم ما قبله)) ـ  رواه مسلم.

         “Нима не знаеш, че… хаджилъкът премахва (греховете) преди него!?” /Муслим/.

         2.Хаджилъкът е едно от най-превъзходните дела, които човек може да извърши. Когато Пейгамберинът (с.а.в.) бил запитан: “Кое от делата е най-добро?”, той (с.а.в.) отговорил: “Вярата в Аллах и Неговия Пратеник.” След това го попитали: “А после кое?”, той (с.а.в.) отговорил: “Свещената борба в името на Аллах.”. А когато отново го попитали: “А после кое?”, той (с.а.в.) отговорил: “Приетият хаджилък.” /Бухари./

         3.Хаджилъкът е свещена борба за жените.

         Айше (р.а.) казала: “О, пратенико на Аллах! Ние знаем, че свещената борба е най-доброто дело, не трябва ли и ние да участваме!? Той (с.а.в.) отговорил:

((لا لكن أفضل الجهاد حج المبرور)) ـ رواه البخاري

        “Не! Най-добрата свещена борба (за жените) е приетият хаджилък.”/Бухари/.

         4.Наградата за приетия хаджилък е Дженнет.

         Пейгамберинът (с.а.в.)  казва:

((...الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) ـ رواه البخاري

(3)

         “…За приетия хаджилък няма друга награда, освен Дженнет.”/Бухари/

         5.Хаджилъкът е откликване на заповедта от Всевишния Аллах и хващане за най-здравата връзка. Аллах Теаля казва:

§ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى §

         §А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се е хванал за най-здравата връзка.§ /Сура Люкман / 31/:22.

         Обличането на ихрама и престоят  на милионите хаджии в местността Арафат  напомнят на човека  за едно друго и неизбежно събитие-раздялата му с живота на този свят и заставането на всички хора пред Всевишния Аллах в Съдния  ден.

         По време на хаджилъка мюсюлманите наблюдават много от сътворенията на Аллах и се замислят за Неговото величие. Това допринася за усилване на тяхната вяра и убеждение. Всевишният Аллах казва:

§…ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا…§

         §...и размишляват за сътворяването на небесата и на земята: “Господи наш, Ти не си сътворил това напразно...§ /Сура Али Имран/3/:191.

         По време на хаджилъка се забелязва равнопоставеност между хората. Независимо от това, че са от различни краища на света, между тях липсват националистическите, расовите и каквито и да е други различия. Изчезват злите чувства за превъзходство помежду им като; националност, цвят на кожата, култура, начин на живот и др. Всички тези неща дават отражение в живота на хаджиите и въобще в живота на ислямското общество. Мюсюлманинът е убеден, че в Исляма превъзходството е само по богобоязливост. Аллах Теаля казва:

§…إن أكرمكم عند الله أتقاكم…§

         §...Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият...§ /Сура Худжурат/49/: 13./

         По време на хаджилъка хората се запознават, разменят мнения взаимно си помагат и полагат усилия за сплотяване, съобразявайки се с думите на Всевишния Аллах:

 §واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا…§

         §И се привържете всички за въжето на Аллах [Коранът и Суннетът], и не се разделяйте …§ /Сура Али Имран/3/:103./

…§وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان§…

         §...И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността!...§ /Сура Майде/5/:2.

         Обединени от Исляма, те молят единствено Всевишния Аллах, Възхваляват го, от Него се боят и на Него се уповават. Аллах Теаля казва:

                                        §  وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون§

         § Това е вашата вяра ­ единствената вяра, а Аз съм вашият Господар. Затова единствено от Мен се бойте § /Сура Муаминун/23/: 52.

         Хаджилъкът коренно променя живота на хаджиите, подобрява характерите и омекчава сърцата им, скланя ги към правене на добри дела, предпазва ги от злодеяния и увеличава богобоязливостта им. Аллах Теаля благославя такива хора, като казва:

§إنما يتقبل الله من المتقين… §

(4)

       §...Аллах приема само от богобоязливите.§ /Сура Майде/5/:27.

         Условия, на които трябва да отговаря хаджията:

         1.Да е мюсюлманин. От неверник хаджилъкът не се приема. Аллах Теаля казва:

 §ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين§

         §А който търси друга религия освен Исляма, тя не ще му се приеме и в отвъдния живот той е от губещите.§ /Сура Али Имран/3/:85.

         Пейгамберинът (с.а.в.) постави шериатските задължения (намаза, говеенето, зекята, хаджилъка и другите добри дела) след убеждението, че няма друго истинско божество освен Аллах и че Мухаммед (с.а.в.) е Негов Пратеник, след явно произнасяне на думите “Ля Иляхе иллеллах Мухаммедур-расулюллах.”

         Когато Мухаммед (с.а.в.) изпратил с послание Муаз ибну Джебел към народа Йемен

 му казал:

((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا اله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم و الليلة)) ـ رواه البخاري

         “Ти отиваш при хора на писанието и нека първото нещо, към което ще ги призовеш, е: да засвидетелствуват, че няма друго истинско божество освен Аллах, и ако те се подчинят на това, извести ги, че Аллах Теаля им е заповядал петкратен намаз в денонощието…”/Бухари./

         2.Да е пълнолетен и нормално мислещ. Пратеникът на Аллах  (с.а.в.)  казва:

((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يعقل)) ـ رواه أبو داود.

         “Три групи от хората са извинени: Спящия, докато се събуди, малолетния, докато достигне пълнолетие, и лудият, докато се вразуми.”/Ебу Давуд./

         3.Да не е лишен от свобода.

         4.Да има следните възможности:

            а)Парични средства за прехрана и транспорт, отделно от необходимите средства за препитание на семейството му.

            б)Здравословно да е добре,(ако е болен и не подлежи на излекуване или е пък много възрастен, трябва да плати на друг човек да направи хаджилък за него.) 

            в)Пътят да не крие опасности за живота.        

         Аллах Теаля казва:

§…ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة…§

         §...и не се хвърляйте със собствените си ръце към гибелта,...§ /Сура Бакара/2/:195.

            г)За жената, която извършва хаджилък, освен гореизброените условия се изисква да бъде съпроводена от мухрим (съпруг, син, баща, брат, дядо, брат на майката или бащата, внук или племенник.)

 Пратеникът на Аллах  (с.а.в.)  казва:

((لا يخلونّ رجل بامرأة إلا و معها ذو محرم و لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) ـ رواه مسلم.

         “На жената е забранено да остава сама с чужди мъже без присъствие на мухрим и е забранено да пътува без мухрим.” /Муслим./

(5)

         Когато един от есхабите чул тези думи, станал и рекъл: “О, Пратенико на Аллах! Жена ми ще отива на хаджилък, а пък аз съм се записал в еди-коя си битка.” Тогава Пейгамберинът  (с.а.в.)  му казал:

(( انطلق فحجّ مع امرأتك )) ـ رواه مسلم.

         “Отиди и направи хаджилък заедно със жена си.” /Муслим./

         Молим Аллах Субханеху ве Теаля да осъществи желанието на всички, които желаят да изпълнят хаджилъка и да го приеме от всички хаджии! Амин!

***