(1)

ПОЗНАНИЯ ЗА КУРБАНА

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Възхвалата е за Всевишния Аллах, Който в Корани Керим казва: §Кланяй се на своя Господар и курбан коли!§ И нека саляту селям да бъде върху Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем), семейство му,  неговите сподвижници и последователи до края на Света.

         Уважаеми братя!

         Курбан е наименование на животното, което се коли с намерение ибадет в определени за това дни (след Байрам намаз на десети Зулхидже чак до залез слънце на тринадесетия ден от същия месец).

         Коленето на курбан е предписано през втората година по Хиджра. Аллах Теаля казва:

         §Затова кланяй се на своя Господар и [курбан] коли!§/Сура Кевсер/108/:2./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

(( ...  من ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه و أصاب سنة المسلمين)) ـ رواه مسلم

         “ ... който заколи (курбана) след (Байрам) намаз, е изпълнил обреда и е в съответствие с традицията на мюсюлманите.”/Муслим./

         Курбанът е ваджиб (задължение) за онези, които имат възможност.

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

(( من كان له سعة و لم يضحي لا يقربن مصلنا)   رواه ابن ماجه

         “Който има възможност и не заколи курбан, да не доближава до нашата джамия.”/Ибну Маджех./

         А що се отнася до бедните и сиромасите, те не са задължени да колят курбан. 

         Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

((اذا رأيتم هلال ذى الحجة و أراد أحدكم ان يضحي فليمسك عن شعره و أظفاره.)) ـ رواه  مسلم.

         “Когато видите месечината на месец Зулхидже, и някой от вас пожелае да заколи курбан, той не трябва  да отскубва косми от тялото си, нито пък да реже от ноктите си.”/Муслим./

         Думите на Пейгамберина (с.а.в) в горе посочения хадис: “... и някой от вас пожелае да заколя курбан...” показват, че коленето не е задължение за всички, а само за онези, които имат възможност. Ебу Сурейха Ел-Гафарий казва: Ебу Бекр и Умер (р.а) са били бедни и не са клали постоянно курбан, опасявайки се да не помислят хората, че курбанът е задължение и на сиромасите”.

         От предишния  хадис  разбираме  още,  че  на онзи, който възнамерява да коли курбан, се забранява да отскубва косми от тялото си и да реже ноктите, след като месец Зулхидже влезне. При нарушаването им е необходимо тевбе (покаяние).

         Коленето на курбана е по-праведно, отколкото да бъде раздаден в парична стойност, защото това е от суннета на Пейгамберина (с.а.в) и неговите есхаби (сподвижници).

(2)

         Мъдрости от коленето на курбана:

         1.Приближаване към Всевишния Аллах.

         Обръщайки се към Своя Пратеник (с.а.в), Аллах Теаля казва:

         §Кажи: [О, Мухаммед!] Моят намаз и моят курбан, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господарят на световете.§/Сура Енам/6/:162./

          2.Възражда се суннетът на Ибрахим (а.с). На когото Аллах Теаля бе заповядал да заколи своя син Исмаил (а.с) за курбан, за да изпробва неговата искреност и покорност. След като той се подчинил и издържал изпитанието, Аллах Теаля изпратил голям коч, който да заколи в замяна на Исмаил (а.с). Всевишният Аллах казва:

         §И за него [Исмаил]  дадохме в замяна голям курбан.§/Сура Саффат/37/:107./

          3.Даряване на радост в сърцата на бедните, като им се дава дял от курбана. Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

((اغنوهم في هذا اليوم))- رواه الدار قطني

“Задоволете ги в този ден.”/Дар Кутни./

          4. Курбанът е израз на благодарност и признание към Аллах Теаля, за всички блага, с които е дарил човека, подчинил животните на него и ги е отредил като средство за неговото препитание. Всевишният Аллах казва:

         § ... яжте [от курбана] и хранете и доволстващия, и просяка! Така сме ви ги подчинили [животните], за да сте признателни. Не тяхното месо, не тяхната кръв ще стигне до Аллах, а вашата набожност ще стигне до Него. Така Той ви ги е подчинил, за да възвеличавате Аллах, че ви е напътил. И възрадвай благодетелните!§/Сура Хадж/22/:36,37./

         А относно ползата от курбана Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

(( ما عمل ابن آدمي يوم نحر عملا أحب الي الله عز و جل من اهراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها و أن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا)) ـ الترمزي.

         “В деня на коленето на курбаните човек не може да извърши по-обичано дело за Аллах от коленето на курбана. На Съдния ден курбанът ще се яви цял – с рогата,  космите  и  копитата.   Аллах  го  приема,  преди кръвта му да е паднала на земята. Затова го изпълнявайте от все сърце и душа.”/Тирмизи./

(3)

         За предпочитане е, всеки лично да заколи курбана си, тъй като това е ибадет и суннет от Пейгамберина (с.а.в).

         Енес (р.а) разказва:     

         “Пейгамберинът (с.а.в) закла с ръката си два бели рогати коча за курбан ...”/Муслим./

         А когато човек не е в състояние да извърши коленето, позволено е в негово присъствие да бъде извършено това от друг. Пейгамберинът (с.а.в) заповядал на дъщеря си Фатима да присъства при коленето на курбана й.

         Курбанът трябва да отговаря на следните условия:

         1.Да е от следните видове животни: камили, говеда, овце и кози.

         2.Животното да е навършило определената възраст: При камилите - тя на е пет години, при говедата - на две, а за овцете и козите - на една година. (От овцете може и угоено шиле при навършени шест месеца.) Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

(( لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.)) ـ رواه مسلم.

         “Колете за курбан само това, което е достигнало необходимата възраст, но ако ви затрудни, може да заколете  и шиле от овцете.”/Муслим./ 

         3.Животното да не е: сляпо (с едното или двете очи), болно, куцо (което изостава от стадото) и много отслабнало.

        Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

(( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها و المريضة بين مرضها و العرجاء بين ظلعها و الكثير التى لا تنقى)) -  رواه أبو داود.

         “Не е разрешено да се колят за курбан четири групи животни: явно сляпо, болно, куцо и много отслабнало.”/Ебу Давуд./

         Освен тези недостатъци, животното не трябва да бъде с отрязани повече от половината уши, език, рога и опашка. Също да не е с подут корем от преяждане, въртоглаво, с изсъхнало виме, изпадали зъби и отрязани полови органи.

         Курбанът трябва да е с добър външен вид, защото коленето му е ибадет. Всевишният Аллах казва:

      §Не   ще   се   сдобиете  с  праведността,  додето  не раздадете   от  онова,  което  обичате.  А  каквото  и  да раздадете, Аллах го знае.§/Сура Али Имран/3/:92./

         4.Да е лична собственост, а не откраднато, заграбено или дадено в залог.

         5.Да се коли в определеното за това време.  

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((... في كل أيام التشريق ذبح)) ـ أخرجه أحمد.

         “...във всеки един ден от дните на “Тешрик” (10,11,12 и 13-ти ден от Зулхидже) е позволено коленето на курбана.”/Ахмед./

(4)

         Не е позволено коленето на курбана да се извършва преди определеното за това време, тъй като Пейгамберинът (с.а.в) казва:

 ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها)) ـ رواه مسلم.

         “Който заколя (курбана) преди (Байрам) намаз, трябва да заколя друг курбан на негово място.”/Муслим./

         Също трябва да се знае, че едно животно от овцете или от козите е достатъчно за курбан на един човек и неговото семейство, включително за живи и умрели.

         Ебу Ейюб (р.а.) казва: “Всеки човек колеше една овца за курбан на него и семейството му. Хранеха се от него и раздаваха ...”/Тирмизи./

         Айше (р.а.) разказва, че Пейгамберинът (с.а.в)  при коленето на курбан казвал:

((بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد و أمة محمد)) ـ رواه مسلم.

         “В името на Аллах. О, Аллах мой! Приеми от Мухаммед, семейството му и от неговата общност.”

         Едно животно от камилите или говедата е достатъчно за курбан на седем души и техните семейства.

         Джабир (р.а.) разказва: “С Пратеника на Аллах (с.а.в) клахме курбани при местността “Худейбие”, една камила за седем души и една крава за седем души.”/Тирмизи./

         Определянето на животното за курбан става по два начина: С думи, като се казва: ”Иншаеллах това е за курбан.” И с дела: закупване с намерение за курбан.

         Правила, които трябва да се спазват при колене на курбана:

         1.Касапинът да е пълнолетен и нормално мислещ. При положение, че липсва пълнолетен се позволява и на непълнолетен, който може да се справи с коленето. Също и на жената се позволява да коли.

         2.Касапинът да е мюсюлманин. В случай че липсва такъв, позволява се на вярващ от ехлилкитаб (евреин или християнин)  да  извърши  коленето, при условие че каже “Бисмиллях”.

         Аллах Теаля казва:

         §... и храната [закланото животно] на дарените с Писание [евреите и християните] е разрешена за вас...”§/Сура Майде/5/:5./

         На атеист (безверник, отричащ съществуването на Аллах) не се позволява да коли, а месото на животно, заклано от такъв, е харам за консумиране.

         3.Курбанът да е заклан единствено за Аллах Субханеху ве Теаля. Той, Аззе ве Джелле, казва:

         §Яжте от онова, над което е споменато името на Аллах, ако вярвате в Неговите знамения!§/Сура Енам/6/:118./

(5)

         §Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах...§/Сура Майде/5/:3./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((ما أنهر الدم و ذكر اسم الله فكلواه)) ـ رواه البخاري.

         “Яжте от животно, което е заклано с Бисмиллях.”/Бухари./

         4.Преди да се заколи курбана се казва:

اللهم منك و لك عني.  بسم الله. الله أكبر. اللهم تقبل مني

         “Аллахумме минке ве леке анни. Бисмилляхи. Аллаху Екбер. Аллахумме текаббел минни. (О, Аллах мой! Това е от Теб и за Теб от мен. В името на Аллах. Аллах е най-Велик. О, Аллах мой! Приеми го от мен.)”          

         Това е съобразено с практиката на Пейгамберина (с.а.в). При колене на курбан той е казвал :

((اللهم منك و لك عن محمد و أمته بسم الله الله أكبر)) ـ رواه أبو داود.

          “О, Аллах мой! Това е от Теб и за Теб от Мухаммед и неговата общност. В името на Аллах. Аллах е най-Велик.”/Ебу Давуд./

         Когато човек коли курбан за друг, трябва да каже: Аллахумме минке  ве леке ан (споменава се името на когото е курбанът) Бисмилляхи. Аллаху Екбер. Аллахумме теккаббел минху. (О, Аллах мой! Това е от Теб и за Теб от ( споменава се името, на когото е курбанът). В името на Аллах. Аллах е най-Велик. О, Аллах мой! Приеми го от него.)”.

         5.За да не се измъчва животното, трябва да се коля с остър нож. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((...إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته)) ـ رواه مسلم.

          “... когато колите, извършете го, както трябва, и наточете ножа, за да се олекоти коленето”/Муслим./

         Редът за колене на курбана е:

         1.Животното се поставя на  лявата  му  страна  в легнало положение и  обърнато  към  Кибле (в посока към Мекка).  Касапинът поставя дясното си коляно върху врата на животното.  Енес (р.а) разказва:

          “Пейгамберинът   (с.а.в)   закла   със   собствената си ръка два бели рогати коча за курбан, като поставяше дясното си коляно върху врата на всеки един от тях.”/Муслим./

         2.Бързо прекарване на ножа през гръкляна и двете главни артерии, без да се докосва гръбначния мозък. Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

((إن الله كتب الإحسان على كل شيء ... فإذا ذبحتم فاحسن الذبح و ليحد أحدكم شفرته و ليرح ذبيحته.)) ـ رواه مسلم.

         “Аллах предписа добротворството във всяко нещо ... и когато колите, извършете го както трябва, и наточете ножа, за да се олекоти коленето”/Муслим./

         3.Да не се точи ножа пред животното и да не се коли пред други животни.

         4.Да не се дере кожата на животното, докато не е напълно умряло.

(6)

         Начин на разпределяне и раздаване на месото от курбана:

         Месото от курбана се разпределя на три части: една - за собственика, друга - за приятели и гости, а третата се раздава на бедните. Също е положението с курбана Акика (за новородено) и нафиле (заклан по желание). Аллах Теаля казва:

         §Яжте от него [курбана] и хранете крайно бедния.§/Сура Хадж/22/:28./

         Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

((كلوا و ادخروا و تصدقوا)) ـ رواه مسلم.

         “Яжте, запасявайте се и раздавайте.”/Муслим./

         Забранена е продажбата на каквото и да е от курбана като: месо, кожа, вълна, вътрешности и др.

         А онзи, на когото е дадено нещо от курбана, той вече има право да се възползва от него, да го подарява, продава, но не и на онзи, който му го е дал.

         Що се отнася до Незр (обещан курбан), той трябва да се раздаде целият на бедните.

         Молим Всевишния Аллах да отреди искреност в нашите думи и дела, да приеме нашия курбан и всичкия ни ибадет, да ни пази от показност пред хората и да ни награди всички с Дженнет.               Амин!

***