(1)

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА МЕСЕЦ МУХАРРАМ И ДЕНЯ “АШУРА”

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Благодарността и славата е за Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в заблуда, него никой не ще напъти. Свидетелствам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Единственият - няма Той съдружник, - и свидетелствам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и Пратеник.

         Уважаеми братя!

         Месец Мухаррам е велик, благословен и свещен. С него започва годината по Хиджра – ислямското летеброене. Аллах Теаля казва:

         §Броят на месеците при Аллах е дванадесет месеца според повелята на Аллах в деня, когато сътвори небесата и земята. Четири от тях са свещени. Това е правата вяра. Не угнетявайте през тях себе си ...§/Сура Тевбе/9/:36./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((...السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب مضر الذي بين جمادى و شعبان)) رواه البخاري4662.

         “...годината е дванадесет месеца. От тях четири са свещени. Три са последователни-зул кааде, зул хидже и мухаррам. Реджеб е самостоятелен между джумада и шабан.”/Бухари./

         Относно думите на Аллах Аззе ве Джелле в гореспоменатия айет §…Не угнетявайте през тях себе си...§, Ибни Аббас (р.а) казва:”През всички месеци на годината злосторничеството е забранено, но в четири от тях забраната е по-голяма. Те са свещени месеци и  грехът за извършените лоши деяния в тях се умножава, така както се умножава наградата за добрите деяния.”/Тефсир ибни Кесир./

         Затова лошите дела трябва да се отбягват и да се вършат добри.

         Превъзходството на месец Мухаррам е огромно. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((أفضل الصيام بعد رمضان  شهر الله المحرم)) –رواه مسلم2737.

         “Най-превъзходното говеене след месец Рамазана е месец Мухаррам.”/Муслим/

         В този месец се намира денят Ашура )десетият ден(, в който са се случили велики събития.

         Ебу Хурейра (р.а) казва, че: “Пейгамберинът (с.а.в) минал покрай евреи, които говеели в ден Ашура, и ги запитал: ((ما هذا الصوم؟))Защо говеете? Евреите му отговорили:Това е денят, в който Аллах Теаля спаси потомството на Исраил и издави фараона с неговото обкражение. В този

(2)

 ден  е заседнал и  корабът на Нух (а.с) върху планината Джудий. Поради това, той Муса са говели на този ден в знак на признателност към Аллах Теаля.Тогава Пейгамберинът (с.а.в)  казал:           

(( أنا أحق بموسى و أحق بصوم هذا اليوم)) رواه أحمد

         “Относно Муса аз съм с по-големи права предимство от вас, за да говея в този ден.” След това той (с.а.в) заповядал да се говее в този ден.”./Имам Ахмед/.

         Във връзка с това, което се е случило с потомството на Исраил, Аллах Теаля казава:

         §И преведохме синовете на Исраил през морето, а Фараонът и войските му ги преследваха с гнет и вражда. А когато ги настигна потопът, каза: “Вече повярвах, че няма друг бог освен Онзи, в Когото повярваха синовете на Исраил, и съм сред отдадените Нему!” Сега ли? А се възпротиви ти преди и бе от сеещите развала.§/Сура Юнус/10/:90,91./

         А за Нух (а.с) Всевишният Аллах казва:

         §...и призова Нух своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!” Рече [синът]: “Ще се приютя на планина, която ще ме защити от водата.” Рече: “Няма днес защитник от повелята на Аллах, освен за онзи, когото Той помилва.” И ги разделиха вълните, и бе от удавените. И бе речено: “О, земя, погълни своята вода!” и “О, небе, престани!” И спадна водата. И се изпълни повелята. И [Корабът] заседна върху [планината] ал-Джуди...§-Сура Худ/11/:42-44/.

         Говеенето в деня Ашура се практикува още от времето на Пейгамберите Муса и Нух (а.с). Пейгамберинът (с.а.в)  казва:

(( يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه انتم))- رواه بقي بن مخلدة.

         “В денят Ашура са говели Пейгамберите, затова и вие говейте.”/Бекий бин Мехлед./

(3)

         Айше (р.а) разказва, че:”Преди Исляма, Курайшите също са говеели в деня Ашура, както Пейгамберинът (с.а.в)е говял и е заповядал да се говее. Но след като било заповядано говеенето през месец Рамадан, Пейгамберинът (с.а.в) казал:

 (( من شاء صامه و من شاء تركه )) رواه مسلم 2632

         “Който желае, да говее този ден, а който иска, да не говее .” Муслим №2657

         Един човек попитал Пейгамберина (с.а.в):”О, Пратенико на Аллах! След Рамазана през кой месец да говея? Той (с.а.в) му казал:

((إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم و يتوب فيه على قوم آخرين)) رواه الترمذي741.

         “Ако желаеш да говееш след Рамазана, говей месец Мухаррам, защото той е месец на Аллах. В него е денят (Ашура), в който Аллах е приел покаянието на много народи и ще приема на много други.”/Тирмизи./

         Ибн Аббас (р.а) казва:“Не съм забелязал Пратеника (с.а.в)  да  говее ден и да съблюдава ползата от превъзходството му спрямо останалите дни, както на деня Ашура и месец Рамадан.”/Муслимч:2657/.

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((... صيام يوم عاشوراء  أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها)) ـ رواه مسلم.

”…Надявам се за говеенето в деня Ашура Аллах Теаля опрости малките прегрешения от отминалата година.”/Муслим №2738./

         Дъщерята на Муаввиз (р.а) казва:”При зазоряване  в деня Ашура Пейгамберинът (с.а.в) изпратил хора до околните села на Медина да известят, че който е осъмнал и говее, да продължи, а който е осъмнал и не говее, да говее останалата част от деня. Ние винаги говеехме в този ден, възпитавахме и децаета на това и ги водехме с нас към джамиите. Правехме им играчки от вълна и когато някое от тях заплачеше за храна, даваха му играчка,за да се занимава, докато настъпи времето за разговяване”/Муслим/.

         От всичко казано дотук, относно говеенето на Пейгамберина (с.а.в) в деня Ашура, се разбира, че:

         -Когато той е живял в Мекка, е говял в този ден. А и след преселването си в Медина Пейгамберинът (с.а.в) продължил да говее в този ден и заповядал да се говее. Но след като било заповядано да се говее през месец Рамадан, Той (с.а.в) отменил задължителността за говеене в деня Ашура. Всичко това е прдадено в горепосочения хадис от Айше (р.а).

         -В края на живота си Пейгамберинът (с.а.в) възнамерил, заедно с ден Ашура да говее деветия или единадесетия и напътил към това. Той (с.а.в) е казал:

(( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع )) رواه مسلم

         “Ако доживея до следващата година, ще говея и деветия ден” /Муслим./

(( صوموا يوما قبله أو يوما بعده )) رواه أحمد

Говейте ден преди Ашура или ден след него.” /Ахмед./

(4)

         Затова е желателно всеки мюсюлманин да говее в този ден, за да се сдобие с отредените огромни ползи. Говеенето е също проява на търпение, за което Аллах Теаля безвъзмездно награждава. Всевишният Аллах казва:

         §...Наистина на търпеливите ще се изплати безмерна награда.§ Сура Зумер/39/:10.

         Молим Аллах Теаля да ни приеме покаянието, да опрости греховете на нас, на нашите родители и на всички мюсюлмани. Амин!

***