(1)

ГАРАНТИРАЙТЕ МИ ШЕСТ НЕЩА

 ЗА ДА ВИ ГАРАНТИРАМ ДЖЕННЕТА

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Славата, възхвалата и благодарността е за Всевишния Аллах, Господарят на световете, Който ни напъти в Исляма и дари с безброй благоденствия. Свидетелствувам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Той е един единствен и няма съдружник, също свидетелствувам, че Мухаммед  (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и пратеник. Всевишният Аллах го изпрати с ясното послание и истинската религия към цялото човечество, като свидетел, представил и разяснил всичко, което му бе низпослано от Всевишния Аллах, благовестяващ с Дженнет подчиняващите се и предупреждаващ неподчиняващите се за жестокото огнено наказание.  Той е като озаряващ светилник, зовящ към Аллах с Неговото позволение. Нека саляту селям да бъде за него, неговото семейство, всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.

         Убаде ибн Самид (Аллах да е доволен от него) казва, че Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

                           ((إضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة))      

         “Гарантирайте ми шест неща от ваша страна, за да ви гарантирам Дженнет.”

((اصدقوا اذا حدثتم و أوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم و كفوا أيديكم))  ـ  رواه أحمد و اِبن حبان و هو حديث حسن                        

         “Бъдете правдиви, когато говорите, изпълнявайте обещаното, спазвайте повереното, предпазвайте половите си органи (от прелюбодеяние и всичко онова, което ще ви подтикне към него), предпазвайте зрението си (не гледайте по онова, което ви е забранено), не посягайте с ръцете си (върху забранените за вас неща).” -  /Имам Ахмед и Ибну Хиббаан./

         Първо завещание:

(( اصدقوا إذا حدثتم ))

“Бъдете правдиви, когато говорите”.

         Правдивостта е едно от похвалните качества, към което Ислямът подбужда човека и към това е насочено напътствието на Пратеника (с.а.в).

         Аллах Теаля казва:

         §О, вярващи, бойте се от Аллах и бъдете с правдивите!§ -/Сура Тевбе/9/:119./

         Аллах Субханеху ве Теаля повелява да се придържаме към Неговите напътствия, да се предпазваме от забраните и да бъдем от тези, които са правдиви и искрени в своите думи и дела.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) повелява в хадис, предаден от ибни Месуд (радийеллаху анху):

((عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلي البر و إن البر يهدى الي الجنة و ما يزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا)) ـ رواه  البخاري و مسلم

         “Вие бъдете правдиви, правдивостта води към благочестие, а то води към Дженнета. Когато човек непрестанно е правдив и настоятелен в правдивостта, той бива записан при Аллах като правдив.”/Бухари и Муслим./

         Придържайте се към правдивостта и я спазвайте в думите и делата си, защото това е причина за подобрение на състоянието и обноските.

         Аллах Теаля казва:

         §О, вярващи, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова! Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление.§/Сура Ехзаб/33/:70,71./

         Не е възможно да се подобри положението на мюсюлманите, когато не са правдиви в думите и делата.

         Аллах Теаля казва:

         §...Аллах не променя хората, докато те не променят себе си...§/Сура Реад/13/:11./

         Според пояснението на Пратеника на Аллах (с.а.в) правдивостта води към ел-Бир (благочестие и хаир, включващ всички добрини и подчинение към Аллах Субханеху ве Теаля и Пратеника Мухаммед (с.а.в). Всевишният Аллах в Корани Керим е разяснил тази дума с айет, наречен “Айетул бир”, в който е съчетан целият Ислям:

         §Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в меляикетата, и в Корана, и в пейгамберите, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и кланя намаз, и дава зекят; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите при бедност и болести, и по време на сражение. Те са искрените и те са богобоязливите.§/Сура Бакара/2/:177./

         Правдивостта води към благочестие, което обхваща: вяра, ибадет, обноски, поведение, а всичко това води към Дженнета.

         Второ завещание:

 () و أوفوا إذا وعدتم ()

”Изпълнявайте обещаното”

         Изпълняването на обещаното е от качествата на мюсюлманина, а неизпълнението, е от качествата на лицемерите. От Ебу Хурейра (радиаллаху анху) се предава, че Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب و إذا وعـد أخلف و إذا أؤتمن خان)) ـ رواه البخاري و مسلم.

         “Лицемерът има три признака: Когато говори, лъже. Когато обещае, не изпълнява. И когато му се окаже доверие, става изменник.”/Бухари и Муслим./

         А признаците на мюсюлманина са: когато говори, не лъже, когато даде обещание, не го нарушава, и когато му се окаже доверие, не става изменник. Аллах Субханеху ве Теаля повелява:

         §...и спазвайте своя обет към Мен, за да спазвам и Аз Своя обет към вас, и се страхувайте единствено от Мен!§/Сура Бакара/2/:40./

         §О, вярващи, изпълнявайте обетите! ... §/Сура Маиде/5/:1./

         §И изпълнявайте обета към Аллах, щом сте обещали, ...§ /Сура Нехл/16/:91./

         §...И изпълнявайте обета! За обета се носи отговорност.§ /Сура Исра/17/:34./

         Спазването на всички тези повели е задължително. Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((لا دين لمن لا عهد له))

         “Няма вяра (не е пълно вярването на) онзи, който не спазва обета.”

         Трето завещание:

(( وأدوا إذا ائتمنتم ))

”Спазвайте повереното.”

         Аллах Теаля казва:

         §Аллах ви повелява да връщате поверените имущества на техните собственици ...§ /Сура Ниса/4/:58./

         В това завещание са включени всички задължения на човека към неговия Създател като: намаз, оруч, зекят, хаджилък, повеляване на доброто, порицаване на лошото и други. Обхваща също задълженията и отдаване правата към хората.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((لا إيمان لمن لا أمانة له))

         “Няма вяра (не е пълно вярването на) онзи, който не спазва повереното.”

         Четвърто завещание:

(( واحفظوا فروجكم ))

         ”Предпазвайте половите си органи” (от прелюбодеяние и всичко онова, което ще ви подтикне към него).

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((من يضمن لي ما بين لحييه و ما بين رجليه أضمن له الجنة)) – رواه البخاري

         “Който ми гарантира (опазване на) това, което е между челюстите и на това между краката ще му гарантирам Дженнет.”/Бухари/

         Пето завещание:

(( وغضواأبصاركم ))

         ”Предпазвайте зрението си.” (не гледайте по онова, което ви е забранено.)  

         Когато човекът се заглежда по чужди жени, порнография и други подобни, погледът става ключ към харама. А когато се владее и контролира, се предпазва от него.

         Поради това Аллах Теаля заповядва:

         §Кажи на вярващите мъже да свеждат погледите си и да пазят половите си органи! За тях това е най-чистото. Сведущ е Аллах за техните дела. И кажи на вярващите жени да свеждат поглед и да пазят половите си органи, ...§ /Сура Нур/24/:30,31./

         Въздържането от непозволени погледи води до опазване на честта, наследството, съпружеството, вярата на човека и обществото, в което живее.

         Шесто завещание:

(( و كفوا أيديكم ))

         ”Не посягайте с ръцете си (върху забранените за вас неща)!”

         Пазете се да не докосвате онова, което Всевишният Аллах е забранил, и не нанасяйте вреда с вашите ръце и езици на останалите.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) е охарактеризирал  мюсюлманина  с думите:

(( المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده .))

         “Мюсюлманин е онзи, чийто език и ръка не нанасят вреда на мюсюлманите.”

         А вярващия с думите:

(( المؤمن من أمنه الناسُ على دمائهم و أموالهم.))

         “Вярващ е онзи, на когото са доверени хората относно кръвта (живота) и богатствата им.”

         И преселника в името на Аллах:

((المهاجر من هجر ما نهى الله عنه))

       “Преселник е онзи, който изостави онова, което Аллах  му е забранил”(този, който се пази от забраните и търси това, което му е позволено е сравнен с преселника, защото той напуска мястото в което е подтиснат и възпрепятстван да изпълнява религията си и се преселва в подходящо за него място).

         Мюсюлманинът не нанася вреда нито с ръка (като; кражба, присвояване, побой и т.н.), нито с език (като; одумване, разнасяне на клюки, клеветене, проклинане, псуване, подигравка и др.)

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذيء))

         “Мюсюлманинът не е побойник, нито проклинащ, нито груб, нито пък вулгарен.”

         Молим Аллах Субханеху ве Теаля да отреди да бъдем от хората, спазващи тези завещания, и от тези, които ще спечелят Неговата награда Дженнета. Амин!

***