(1)

КАКВО СА ДЕЦАТА ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах Всемилостивият! Милосърдния!

         Слава на Аллах! Той дарява с деца, когото пожелае, и ги отрежда изпитание за родителите, за да се отличат признателните, тези, които им дават нужното възпитание, или небрежните, пропиляващи тази възможност и не показващи признателност за този дар.

         Свидетелствувам, че няма друго Божество освен Аллах, Той е Единствен и няма съдружник. И свидетелствувам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е негов раб и пратеник.

         Уважаеми братя!

         Децата са един голям благодат от Аллах Теаля за хората. Дава ги Той, на когото пожелае от тях, дори  да са бедни, и лишава, когото пожелае, дори и  да са заможни. Всевишният Аллах казва:

         §На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Сътворява Той каквото пожелае ­ дарява момичета на когото пожелае и дарява момчета на когото пожелае, или дарява момчета и момичета. И прави безплоден когото пожелае. Той е всезнаещ, всемогъщ§/Сура Шура:/42/:49,50./

          За да оценим великата милост и благодат на Аллах към хората, нека да погледнем към онези, които са лишени от него. Техните души изгарят от огромното желание да ги дари Аллах с рожби, които да изпълнят душите им с радост и щастие.

          Децата са украсата на този живот.Тяхното наличие вкъщи за родителите е като цветята в градината. Те са ароматът и розите на земния им живот. Аллах Теаля казва:

         §Имотите и децата са украсата на земния живот§/Сура Кехф/18/:46/

         Едновременно с това че са благодат, децата  са и изпитание. АллахТеаля казва:

         §Вашите имоти и деца са изпитание§/СураТегабун/64/:15./

         Те са изпитание по различни начини. Някои от родителите, за да им устроят добър живот, започват да работят и припечелват по нечестен начин, с измама и лъжа. Също пък някои, опасявайки се за децата си стават алчни и скъперници.

(2)

         Веднъж, когато внуците на Пейгамберина (с.а.в) отишли при него, той ги приближил до себе си и казал :

إنّ الولد مبخلة و مجبنة))- رواه ا بن ماجه.))

         “Заради децата( родителите) скъперничат и се страхуват/Ибн Маджах./

         Прекалените грижи за материално осигуряване на децата отвличат родителите  от ибадет към Аллах Теаля, който предупреждава за това, казвайки:

         §О, вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са губещите.§ /Сура Мунафикун /63/:9./

         Вследствие на лошото възпитание, което са получили, някои  деца се превръщат във врагове на своите родители. Аллах Теаля казва:

         § О, вярващи, сред вашите съпруги и деца имате и врагове, пазете се от тях!...§/СураТегабун/64/:14./

         Децата са поверени на родителите от Аллах Теаля и Той е заповядал да ги пазят.Той казва:

         §Аллах ви повелява да спазвате повереното...§/Сура Ниса/4/:58./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((أ لا كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن راعيته ـ و فيه ـ والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته)) ـ رواه مسلم4701           

         “Всеки един от вас е пастир и всеки ще отговаря за повереното му... човекът е пастир на семейството си и ще отговаря за него.”/Муслим./          

         Родителите ще опазят децата си, когато им дадат добро възпитание, съгласно Корана и суннета. Това е начинът, за да ги предпазят от провал на дуннята и от Джехеннема в Ахирета. Аллах Теаля казва:

         §О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните!§-СураТехрим/66/:6

         Всяко новородено се ражда мюсюлманин, но по нататъшното му религиозно развитие зависи вече от родителите. Аллах Теаля казва:

         §... заложен е Ислямът, според който Аллах е създал хората! Религията на Аллах е неизменна. Тя е правата вяра. Ала повечето хора не разбират.§/Сура Рум/30/:30./

(3)

         Пейгмберинът (с.а.в) казва:

(( ما من مولود إلاّ يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أويمجسانه...))- رواه مسلم6697.

         “Всяко новородено се ражда със заложен в него Ислям. А родителите са онези, които го насочват да бъде евреин, християнин или огнепоклонник .../Муслим./

         Някои ислямски учени казват:

         ”На Ахирета Аллах Теаля ще търси отговорност от родителите за децата, преди да я търси от децата за тях....”.

         Ибн Кайим (рахимехуллах) казва:

         ”Онзи, който пренебрегне обучението и възпитанието на децата си на онова което е полезно,  то той им причинява огромно зло. Много от децата се провалят по причина на родителите, защото ги изоставят без възпитание. Поради което много от тях  не обръщат внимание на родителите си, дори ги упрекват казвайки им: ”Вие не ни възпитахте като малки, и затова сега ви липсва почитта ни към вас .”

         Пейгамберинът (с.а.в) е отдавал голямо значение върху възпитанието на децата и е посвещавал  голяма част от времето си за това. Наблягал е да заложи в сърцата им убеждение и вяра. Учел ги е на страх от Аллах и е целял да направи здрава връзката им с Всевишния.

         Веднъж Пратеникът (с.а.в) казал на Ибн Аббас:

(( يا غلام إنّى أعلمك كلمات:احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله...)) - رواه  الترمذي 2516.

          О, младежо! Ще те науча на следното: Пази (покорявай се на) Аллах, за да те пази. Покорявай се на  Аллах, ще Го намериш при нужда. Когато се молиш, на Него се моли и когато търсиш помощ, от Него търси...”/Тирмизи./

         Той (с.а.в) възпитаваше децата на морал и култура. Амр ибн Ебу Селеме (радйеллаху анхума) казва:

          ”Бях в стаята на Расулюллах (с.а.в), и с ръката си вземах  храна от всички краища на тавата, а той ми каза:  

((يا غلام سم الله و كل بيمينك وكل مما يليك))- رواه مسلم5237.

          “О, младежо! Кажи: Бисмиллях, яж с дясната си ръка и от (храната), която е пред теб.”/Муслим./

         Едновременно с всичко това, той (с.а.в) е правил и дуа за тях. Веднъж, прегърнал ибн Аббас и казал:

((اللهم فقهه في الدين))- رواه البخاري:143.

         “О, Аллах мой! Просвети го във вярата.”/Бухари./

         Онзи, който пренебрегне възпитанието на детето си, не погубва само една личност, а много повече! Особено когато това дете стане учител, възпитател или родител. Ето затова, още от ранна възраст, родителите трябва да възпитават децата си на вяра и убеждение, съгласно Корана и суннета.

         Нека Аллах Теаля да ни напъти, да напъти и помогне  на всички хора в това велико дело, да възпитат поколенията си така, както Той, Субханеху ве Теаля е повелил, за да имаме и живеем в добро и примерно общество и за да сме щастливи в този и отвъдния свят. Амин!