(1)

ПО ВАЖНИТЕ НЕЩА, НА КОИТО ТРЯБВА

ДА СЕ ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият! Милосърдният!

         Слава на Аллах! Той дарява с деца, когото пожелае и ги отрежда изпитание, за да се отличат признателните (тези, които им дават нужното възпитание), от небрежните (онези, които пропиляват тази възможност и не показват признателност за този дар).

         Свидетелствувам, че няма друго Божество освен Аллах, Той е Единствен и няма съдружник. И свидетелствувам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е негов раб и пратеник.

         По-важните нещата, на които трябва да се възпитават децата, са:

         1.Основите на вярването:

         Вяра в Аллах, Неговите Меляйкета, Книги, Пратеници, Отвъдния свят и в съдбата, с доброто и лошото в нея. Аллах Теаля казва:


         §Пратеникът повярва в онова, което му бе низпослано от неговия Господ, повярваха и вярващите. Всеки от тях повярва в Аллах и в Неговите меляйкета, и в Неговите книги, и в Неговите пратеници…§ -/Сура Бакара/2/:285./

         Когато Меляйкето Джебраил (алейхисселям) запитал Пейгамберина (с.а.в) за основите на вярването, той казал:

((أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره)) – رواه مسلم 93.

         "Да повярваш в Аллах, в Неговите меляйкета, книги, пратеници, в Отвъдния свят, вяра в съдбата, с доброто и лошото в нея. "/Муслим./

         2.Основите на Исляма:

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله الا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاة و إيتاء  الزكاة و حج البيت و صوم رمضان)) – رواه مسلم – 113.

         “Ислямът е изграден върху пет неща: Засвидетелстването, че няма друго истинско божество, освен Аллах и че Мухаммед

(2)

(с.а.в) е Негов Пратеник, кланянето на намаз, даването на зекят, извършването на хаджилък и говеенето през месец Рамадан."/Муслим/

         Родителите са задължени да научат децата си на символа на вярата - "ля иляхе иллеллах Мухаммедур-расулюллах", и запознаят с неговото значение, за да го приемат с убеждение и изричат с искреност. Неотменно задължение е да ги приучват да кланят и намаз. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين و اضربوهم عليها و هم أبناء عشر سنين…)) – رواه أبو داود. 

         "Заповядвайте на вашите деца да кланят намаз още от седемгодишна възраст, а след десетгодишна възраст ги наплясквайте, ако се противят. "/ЕбуДавуд./


         Намазът заема огромно значение в Исляма. Аллах Теаля казва:

         §И повели на твоето семейство да кланя намаз, и самият ти постоянствай с него! ../Сура Таха/20/: 132./

         Пейгамберина (с.а.в) казва:

((… لا دين لمن لا صلاة له إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد)) – رواه الطبراني.

         "...Няма вяра онзи, който не кланя намаз. Мястото на намаза в религията е като мястото на главата в тялото."/Табарани./

(( أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله و إن فسدت فسد سائر عمله)) – رواه الطبراني و الألباني في الجامع.

         "Първото нещо, за което ще се направи равносметка на човека в Съдния ден, е намазът. Ако сметката относно намаза е правилна, правилни ще бъдат всичките му дела, но ако е провалена, провалят се и останалите му дела.“/Табарани./

         След намаза децата се запознават и приуачват на говеене още от малки, така както са правили есхабите  (радиаллаху анхум). Дъщерята на Муаввиз (р.а) казва:

         "...Дори и малолетните приучвахме на говеене! Водехме ги с нас към джамиите. Правехме им играчки от вълна и когато някое заплачеше от глад, давахме му играчка, за да се залъгва, докато настъпи времето за ифтар (разговяване) "/Муслим2664./

         По същия начин вярващите да запознаят и обяснят на децата си ползата от даването на зекята, с начина за

(3)

 извършване на хаджилъка и ползата от него. Тези пет основи, върху които се гради Ислямът, са взаимно свързани и ако една от тях бъде изоставена, то вярата на този човек е невалидна.


         3.Четене и наизустяване на Свещения Коран:

         Аллах Теаля казва:

         §Онези, които четат Книгата на Аллах и кланят намаза, и дават скрито и явно от онова, което им дарихме, наистина се надяват на търговия, която не ще пропадне, защото Той ще им изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. Той е опрощаващ, признателен.§/Сура Фатир/35/:29,30./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((إقرأوا  القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابه..)) – رواه مسلم 1871.

         "Четете Корина, защото в Съдния ден той ще се яви застъпник за четящите го ... "/Муслим/

         4.Почит към родителите.


         Задължение на децата е: да обичат, уважават и се грижат за родителите. Аллах Теаля казва:

         §И повели твоят Господар да не правите ибадет другиму освен Нему, и към родителите се отнасяй с добрина! Ако единият от тях или и двамата достигнат старостта при теб, не им казвай: “Уф!” и не ги навиквай, а им казвай ласкави слова! И от милосърдие спусни за тях крилото на смирението и кажи:

(4)

 “Господарю мой, помилвай ги, както и те ме отгледаха от малък!”§/Сура Исра: 17:23,24./

         Абдуллах ибн Месуд (р.а) казва:

         "Питах Пратеника (с.а.в); кое дело е най-обичано от Аллах? Той каза: "Кланяне на намаза в определеното му време" Казах: “След това кое?” А той каза: "Почит към родителите."/Муслим./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه)) – رواه الترمذي –1899.

         "Родителите са средната врата на Дженнета,  ако желаеш погуби тази врата!Или я запази." /Тирмизи./

         Непочитането на родителите е голям грях. Пейгамберинът (са.в) казва:

((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه…)) – رواه النسائ – 2561.

         "Към трима Аллах Теаля няма да погледне на Съдния ден - единият от тях е непочитащият родителите си... "/Тирмизи./

(( رضا الرب من رضا الوالد و سخط الرب من سخط الوالد)) – رواه الترمذي

         "Задоволството на Аллах е в задоволството на родителите и гневът на Аллах е вследствие гнева на родителите."/Тирмизи./

         5.Децата трябва да се възпитават на труд.

         Изкарването на прехраната със собствени ръце е голямо достойнство. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه)) – رواه مسلم – 2399.

         "Да събере един от вас задявка дърва, да ги натовари на гръб и продаде, е по-достойно за него от това да проси, независимо дали ще му дадат, или не. "/Муслим./

         Заедно с всичко споменато дотук, децата трябва да се възпитават на ислямски морал при хранене, обличане, лягане, ставане, поздравяване, разговаряне и т.н.


         Съблюдавайки тези основни неща хората предават Исляма от поколение на поколение, запазват вярата си и живеят съобразно оноваq заради което са създадени. Аллах Теаля казва:

         §Сътворих Аз джиновете и хората, единствено за да Ми правят ибадет.§/СураЗариат/51/:56./

(5)

     Правейки ибадет, покорните живеят според изискванията на Аллах, запазват себе си и семействата си. Всевишния Аллах казва:

         §О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня, горивото на който са хората и камъните! Пазят го строги и сурови ангели, които не се противят на Аллах в Неговата повеля към тях и вършат, каквото им се повели.§/Сура Техрим/66/:6./

         Нека Аллах Теаля напъти и подпомогне всички в това велико дело - да възпитаме поколенията си така, както Той е повелил, за да живеем в добро и примерно общество и да сме щастливи в този и отвъдния свят. Амин!

***