(1)

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ МЕЖДУ МЮСЮЛМАНИТЕ

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах Всемилостивият, Милосърдният!

         Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господарят на световете, Който ни напъти в Исляма и дари с безброй благоденствия. Свидетелствувам, че няма друго божество освен Аллах, Той е един-единствен и няма съдружник, свидетелствувам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и пратеник. Всевишният Аллах го изпрати с ясното послание и истинската религия към цялото човечество. Свидетел, представил и разяснил всичко, което му бе низпослано от Всевишния Аллах, благовестител с Дженнет за подчиняващите се и предупредител за жестокото Огнено наказание за неподчиняващите се. Зовящ към Аллах с Неговото позволение и като озаряващ светилник. Нека саляту селям да бъде за него, неговото семейство, всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.

         Ислямът съчетава всички човешки добродетели, които са мечта на всеки човек и се тачат и уважават от всеки народ. Тази религия и нейните принципи са избавление за човечеството. Когато човек се ръководи от принципите и добродетелите, които повелява религията, неговата душа се очиства от себелюбието, жестокостта и терора. В неговото сърце вместо омраза живее любов, вместо разделение - взаимопомощ и дружелюбие. Така се основават и заздравяват братски и приятелски отношения.

         Добротворството и спазването на етичните норми от мюсюлманина са израз на любовта и вярата към Всевишния Аллах и обичта към хората.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) насърчава и подтиква последователите си да вършат и да насочват само към добро, известявайки, че онзи, който напътства към добро, ще получи същата награда като този, който го извърши.

        Показаното милосърдие и обич към хората е условие за спечелване милостта на Аллах Теаля.

        От Джабир ибни Абдуллах (р.а) се предава, че  Мухаммед (с.а.в) е казал:

((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.)) ـ رواه مسلم.

          “Който не е милостив към хората и Аллах не ще е милостив към него.” /Муслим/.

         И още Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده.)) ـ متفق عليه.

          “Мюсюлманин е онзи, чийто език и ръце не нанасят щети на  мюсюлманите.”/Бухари и Мулслим./

         Имайки в предвид това и уповавайки се на определени правила за благовъзпитание и вежливост, вярващият човек спазва правата и знае задълженията си към своя брат по вяра. Всичко това той върши съзнателно и е убеден, че това е от покорността и подчинението към Аллах Субханеху ве Теаля и средство за спечелване на Неговото задоволство и награда.

(2)

 Осъзнава, че те са отредени от Всевишния Аллах, за да ги спазва в отношенията с хората, а не само да се знаят.

         Тези правила и задължения са много, ние ще припомним само част от тях.

         Дълг на мюсюлманина към своя брат по вяра е:

         1./Да го обича, а това се осъществява, когато обича за него онова, което обича за себе си, и мрази за него това, което мрази и за себе си, подпомага го, напътства към добро и предпазва от лошотиите. Това е знак за пълнотата на религиозното убеждение на този човек.

         От Енес (р.а) се предава, че Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:    

((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) ـ رواه البخاري و مسلم.

           “Не е повярвал този от вас /не е пълно вярването му/ докато не обича за своя брат онова, което обича за себе си.”/Бухари и Муслим/.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал още:

((مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم وتعاتفهم مثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى.)) ـ متفق عليه.

          “Мюсюлманите в отношенията, милосърдието и съчувствието си са като едно тяло, когато страда един орган то цялото тяло боледува и прекарва в безсъние и бдителност.”/ Бухари и Муслим/.

         2./Да го подпомага. Всевишният Аллах повелява:

         §...И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността!...§/Сура Маиде/5/:2./

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

((انصر أخاك ظالما أو مظلوما. و سئل عليه الصلاة و السلام عن كيفية نصره و هو ظالم. فقال: تأخذ فوق يديه بمعنى تحجزه عن الظلم و تحول بينه و بين فعله فذلك نصرك له.)) ـ متفق عليه.

          “Подпомагай своя брат, бил той угнетител или угнетен! “Тогава Пратеникът (с.а.в) бе попитан:”Как да бъде подпомаган, когато е угнетител?” А той отговорил:“Като хванеш  ръцете му и го възпреш от гнета, т.е. като направиш преграда между него и лошото дело, което иска да извърши, това е твоята помощ за него.”/Бухари и Муслим/.

         3./Да не допуска възможност да влезне омраза, завист или вражда по между им.

         Енес (р.а) се предава, че Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

((لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا و كونوا عباد الله إخوانا. و لا يحلّ لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث.)) ـ متفق عليه.

          “Не се мразете, не си завиждайте, не враждувайте и не скъсвайте отношенията си. Бъдете братя, раби на Аллах! И не е позволено на мюсюлманин да изостави своя брат, сърдейки се повече от три дни.”/Бухари и Муслим./

         Както омразата, така и завистта е една от душевните болести в човека. Тя вреди единствено на завистника, а този, на когото се завижда, е ползата, защото той се ползва от неговите добрини, които е спечелил.

(3)

         Завистта е причина за лоши постъпки, прекъсване на отношения, спорове, клевети, раздори и е характерна черта на хора със слаба вяра, неверниците и лицемерите.

         Завистникът не е съгласен с това, което Всевишният Аллах е отредил като благодат на другия човек и желае то да изчезне. Това поведение е престъпление и спрямо Аллах Теаля, защото завистникът не е съгласен със съдбата, която е отредена от Аллах Субханеху ве Теаля, и се бунтува срещу Него. Такъв човек трябва да се страхува от Аллах и да се покае за тази непристойност.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) предупреждавайки казва:

((إياكم و الحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطب)) ـ متفق عليه

          “Предпазвайте се от завистта, защото тя изяжда добрите дела, както огънят изгаря дървата.”/Бухари и Муслим/.  

         А когато човек го съблазнява чуждото благоденствие и го мечтае за себе си, без да желае изчезването му от другия човек, това е благородна завист или вид конкуренция, която е позволена.

         4./Да подобрява, когато има неразбирателство между вярващите. Аллах Теаля заповядва:

         §Вярващите са братя, затова помирявайте своите братя и бойте се от Аллах, за да бъдете помилвани!§/Сура Худжурат/49/:10./

         §А който извинява и се помирява, неговата награда е при Аллах. Не обича Той угнетителите.§/Сура Шура/43/:40./

         5./Да не го омаловажава, присмива и да не се обръща към него с оскърбителни имена. Аллах Джелле Джелялюху забранява това непристойно поведение и заповядва:

         §О, вярващи, едни мъже от вас да не се присмиват на други! Може да са по-добри от тях. Нито жени ­ на жени... Може да са по-добри от тях. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лошо е името нечестивост подир вярата! А които не се покаят ­ тези са угнетителите.§/Сура Худжурат/49/:11./

(4)

         6./Да не го подозира и да не злослови в негово отсъствие, винаги да показва снизхождение и да се предпазва от високомерие, да знае, че превъзходството е според богобоязливостта и че всички хора са с един произход и един единствен създател. Аллах Субханеху ве Теаля казва:

         §О, вярващи, много странете от подозрението! Понякога подозрението е грях. И не се дебнете, и не злословете един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Вие се отвращавате от това. И бойте се от Аллах! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.§/Сура Худжурат/49/:12./

         §И не криви лице пред хората, и не върви по земята с високомерие! Аллах не обича никой горделивец, самохвалец.§/Сура Люкман/31/:18./

         Мухаммед - саллеллаху алейхи ве селлем е казал:

((يا معشر من آمن بلسانه و لم يدخل الإيمان في قلبه لاتغتابوا المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه و لو كان في جوف بيته.)) ـ الترمذي (حسن).

          “О, вие, които вярвате с езиците и не сте повярвали със сърцата си, не злословете за мюсюлманите, не следете техните недостатъци, защото, който дебне недостатъците на своя брат, Аллах следи за неговите и ще го опозори дори в собствения му дом.”/Тримизи/

         Идеален пример как да се отнасяме към другите хора е  Пратеникът на Аллах (с.а.в), който бе най-превъзходен от всички пратеници и хора, а проявяваше снизхождение и почит към всички, независимо от това, дали са бели или черни, бедни или богати, сираци и просяци, зачиташе ги и се грижеше да покрие нуждите им.

Той (с.а.в) напъти с думите си:

((بحسب امرئ من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم.)) ـ متفق عليه.

          “Достатъчно като злина за човека е да омаловажи своя брат мюсюлманин.”/Бухари и Муслим/.

         Възможно е хората да се различават в земния живот според цвета на кожата, ръста, пола, богатството, способностите и амбициите си, но тези разлики са без съществено значение за характера, личността и мястото им пред Аллах Теаля. Тези разлики не са критерии за превъзходство, единственият критерий при Всевишния Аллах е добротата и духовното превъзходство.

(5)

         §О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме народи и племена, за да се опознавате. Най-достоен измежду вас при Аллах е най-богобоязливият. Аллах е всезнаещ, сведущ.§/Сура Худжурат/49/:13./ 

         7./Да не посяга на живота, притежанието, честта на другия мюсюлманин или пък да го набеждава в нещо, което не е извършил. Трябва да знае, че дори за най-малкото притеснение или болка, която причини, ще му бъде търсено отговорност. Всевишният Аллах казва:

         §А които незаслужено огорчават вярващите мъже и жени, те се нагърбват с клевета и явен грях.§/Сура Ахзаб/33/:58./

         §И който придобие вина или грях, сетне набеди за това невинен, той се е нагърбил с клевета и явен грях.§/Сура Ниса/4/:112./

         8./Да го уважи, ако е по-голям, или да покаже състрадание и милост, ако е по-малък. Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

((ليس منا من لم يوقر كبيرنا و يرحم صغيرنا)) ـ رواه الحاكم و الترمذي و حسنه.

          “Не е от нас, този който не се отнася с уважение към по-големите и със състрадание към по-малките сред нас.”/Хаким и Тирмизи/

         Мюсюлманинът да се стреми към подобряване на взаимните връзки и състоянието на неговия брат и да го предпазва от всяко зло. Също ако съществуват нередности, да проявява снизхождение, да е склонен на прошка, да бъде приветлив и при среща да е със засмяно лице, защото външното поведение изразява вътрешното състояние на човека. Аллах Субханеху ве Теаля повелява:

         §Придържай се към снизхождението и повелявай приличието, и страни от невежите!§/Сура Еараф/7/:199./

         §И нека извиняват, и нека прощават! Нима не искате Аллах да ви опрости? Аллах е опрощаващ, милосърден.§/Сура Нур/24/:22./

         Снизхождението и скромността са положителни качества за всеки човек и повод за издигане му от Аллах Субханеху ве Теаля, спечелване неговата обич и обичта на хората.

(6)

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) напътства към добрия нрав и казва:

((و ما تواضع أحد لله الا رفعه)) ـ مسلم.

          “Всеки, който прояви скромност заради Аллах, Аллах го извисява.”/Муслим/.

((اتق الله حيثما كنت و اتبع السيّئة الحسنة تمحها. و خالق الناس بخلق حسن.)) ـ رواه الترمذي.

          “Бой се от Аллах, където и да се намираш, и след лошото дело извърши добро, което да го изкупи, и проявявай към хората добър нрав.”/Тирмизи/.

((لا تحقرنّ من المعروف شيئ و لو أن تلقي أخاك بوجه طلق)) ـ رواه مسلم.

       “Не пренебрегвай нищо от добрите дела, дори само това – да срещнеш своя брат с приветливо лице.”/Муслим/.

         Спазването на тези предписания са средство за достигане одобрението на Аллах, което е върховната цел на всеки вярващ. Ще ни подпомогне да живеем едни с други в мир и доброта, духовно и морално ще бъдем извисени и ще ни отведе до човешкото благополучие.

         В заключение молим Аллах Субханеху ве Теаля да вдъхне и подсили любовта ни към вярата и вярващите и да я разкраси в сърцата ни, да пробуди у нас омразата към нечестивостта и неподчинението. Молим се да отреди за всички ни напътствие, добрини и благоденствие в земния живот и да ни помилва и възнагради с Дженнет в отвъдния - Амин!

***