(1)

ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕВЪЗХОДСТВО НА

“ЛЯ ИЛЯХЕ ИЛЛЕЛЛАХ МУХАММЕД РАСУЛЮЛЛАХ”

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Слава на Аллах, възхваляваме Го, за подкрепа и прошка Него молим. Аллах да ни опази от злините на нашите души и от лошите ни дела. Когото Аллах напъти, него никой не ще заблуди. Когото Аллах остави в заблуда, него никой не ще напъти. Свидетелствам, че няма друго истинско божество освен Аллах, Единственият, няма Той съдружник и свидетелствам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е Негов раб и Пратеник.

         Уважаеми братя!

         Засвидетелствуването ”Ля иляхе иллеллах Мухаммед Расулюллах” - ”Няма друго истинско божество освен Аллах” са най-превъзходните думи, които Пейгамберите (алехимусселям) са изричали, изрича ги и всеки мюсюлманин. С тях се встъпва в Исляма и се открехват вратите на щастието и спасението в земния и отвъдния живот. Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((... أفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلي: لا اله الا الله وحده لا شريك له.)) ـ رواه اللإمام مالك.

         “...най-превъзходното, което аз и Пейгамберите преди мен сме казали, е: “Ля иляхе иллеллах вахдеху ля шерике лех”-“Няма друго истинско божество освен Аллах, Той е един единствен и няма съдружник. ”/Имам Малик./

         Значението на ”Ля иляхе иллеллах”е: вяра и потвърждение, че няма друго истинско божество, което да заслужава ибадет, освен Аллах Теаля. От изискванията на ”Ля иляхе иллеллах” е да се знае с твърдо убеждение, че Той, Аззе ве Джелле е единственият Творец и Даващият средствата за препитание. Той съживява и  умъртвява, допринася полза и нанася вреда.

         Аллах Теаля казва:

         § Той е Аллах ­ Сътворителят, Изкусният, Ваятелят! Негови са най-прекрасните имена...§/Сура Хашр/59/:24./

         Словата ”Ля иляхе иллеллах” са съчетани от:

         1. Отричане.

         С думите “Ля иляхесе отричат всички божества, на които се прави ибадет, освен    Аллах Теаля.

         2. Потвърждение.

         С думите ” иллеллах” се потвърждава, че Аллах Теаля е единствено истинско божество. Всевишният Аллах казва:

(2)

         §Така е, защото Аллах е Истината, а онова, което зоват вместо Него, е лъжата. Аллах е Всевишният, Превеликият.§-/Сура Хадж/22/:62./

         Израза ”илях” не значи само създател, както са казвали неверниците от племето Курейш, измежду които бе изпратен Пейгамберинът (с.а.в). Те признаваха, че Аллах е Създател, но отричаха ибадетите да бъдат изцяло посветени на Него. Всевишният Аллах в следния айет известява за техните думи, като казва:

         §Нима превърна той боговете в един бог? Това наистина е нещо изумително.”§/Сура Сад/38 /:5./

         Значението на израза ”Мухаммед Расулюллах.” е; цялостно признаване, че Мухаммед (с.а.в) е раб на Аллах и Негов Пратеник до всички хора. Аллах Теаля казва:

         § Кажи: О, хора! Наистина  аз съм пратеник на Аллах до всички вас.§/Сура Еараф/7/:158./

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) казва:

((... و بعثت إلي الناس عامة.)) ـ رواه أحمد.

“...аз съм изпратен до цялото човечество.”- Ахмед.

         От изискванията на този израз е: приемане на онова, което е известил, прилагане, което е заповядал, и отхвърляне, което е забранил. Аллах Теаля казва:

         §…И каквото Пратеникът ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бойте се от Аллах! Аллах е строг в наказанието.§/Сура Хашр/59 /:7./

         §Кажи: “Подчинете се на Аллах и на Пратеника!” А отвърнете ли се, ­ Аллах не обича неверниците.§/Сура Али Имран/3/:32./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((من اطاعني فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصى الله…)) ـ رواه مسلم4724

         Който се подчинява на мен, той се подчинява и на Аллах. А Който ми се противи, той се противи и на Аллах”/Муслим./

(( من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) رواه مسلم4467

         “Който въведе  нещо  ново в Исляма, което не е от него, то е отхвърлено.”- Муслим.

         Заради словата ”Ля иляхе иллаллах Мухаммед Расулюллах” Аллах Теаля създаде човека, изпрати Пратениците, низпосла Книгите и сътвори Дженнета и Джехеннема.

(3)

         В тези думи се съдържат много добродетели и ползи за онези, които са запознати  с истинският им смисъл и се съобразяват с изискванията залегнали в тях. Но за много от хората тези слова няма да са от полза и не ще имат възможността да ги изкажат преди смъртта, поради това че не са били искрени и са вършили грехове. Техните дела на Ахирета няма да бъдат приети. Аллах Теаля казва:

         § И ще преценим всяко дело, което те са извършили, и ще го превърнем в разпиляна прах.§/ Сура Фуркан/25/:23./

         Ибни Реджеб (рахимехуллах) казва:

         “Когато сърцето се изпълни с искреност и твърда убеденост в значението на “Ля иляхе иллеллах Мухаммед Расулюллах”, в него трябва да се утвърди съгласието за правене на ибадет към Аллах Теаля с уважение, боязън и опасение, обич и надежда…В случай, че това е така, в това сърце не трябва да има обич, желание и търсене на по-различно от онова, което Аллах обича и желае. Тогава в него ще се прекъснат всички страсти, желания и внушения от шейтаните измежду джиновете и хората. Когато човек обича Аллах и Му се подчинява, обича и мрази заради Него, то Той е истинското му божество. А когато човек обича нещо друго, освен Аллах Теаля и  му се подчинява, обича и мрази заради него, то това е неговото божество. А пък който обича страстите си, обича и мрази заради тях, то те са неговото божество. Аллах Теаля казва:

         §Не виждаш ли онзи, който приема страстта си за божество? Нима над него си покровител?§/Сура Фуркан/25/:43./

         Ето затова този израз ще е от полза само за онзи, който го изрича с убеждение и следва изискванията, залегнали в него.

         Вехб ибни Мунеббих бил запитан:

         “Словата ”Ля иляхе иллеллах” не са ли ключът за Дженнета?!” Той отговорил: “Да! Но всеки ключ си има зъби. Когато ключът е със зъби, ще отвори, но ако е без зъби, няма да може.”

         Зъбите на ключа, споменат в по-горните думи, са: кланяне на намаза, даване на зекята, говеене в месеца Рамадан, изпълнение на Хаджилъка и др.
         Един човек попитал Пейгамберина (с.а.в):
         “О, Пратенико на Аллах! Извести ме за деяние, което ще ме вкара в Дженнета? Той (с.а.в) му отговорил:

((تعبد الله و لا تشرك به شيئا و تقم الصلاة و تؤتي الزكاة و تصل ذا رحمك)) رواه مسلم ـ 106.

         “Прави ибадет на Аллах и не съдружавай нищо с Него, кланяй намаза, давай зекята и поддържай роднинските си връзки”/Муслим./

         Пейгамберинът (с.а.в) казва:

((بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إ له الاّ الله و أن محمدا  رسول الله و إ قام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صوم رمضان)) ـ رواه مسلم ـ113 .

(4)

         “Ислямът е изграден върху пет основи: Засвидетелстване, че няма друго истинско божество, освен Аллах, и че Мухаммед (с.а.в) е  Негов Пратеник, кланяне на намаза, даване на зекята, извършване на хаджилъка и говеене през месец Рамадан.”/ Муслим: 113./

         От този хадис става ясно, че засвидетелстването е най-високата степен на вярването и първата основа на Исляма. С него Аллах Теаля ще предпази от Огъня искрените, които спазват неговите изисквания и ще ги вкара в Дженнета.

         Пратеникът на Аллах (с.а.в) е казал:

((من شهد أن لا إله إلا الله و أنّ محمدا رسول الله حرم عليه النار))

         “Аллах ще предпази от Огъня онзи, който засвидетелства, че няма друго истинско божество освен Аллах, и Мухаммед саллеллаху алейхи ве селлем е Негов Пратеник.”/ Муслим./

((من مات و هو يعلم أنه لآ إله إلا الله دخل الجنة)) رواه  مسلم  135

         “Който (с убеждение) знае, че няма друго истинско божество освен Аллах и умре, ще влезне в Дженнета.”- Муслим.

         Моля Аллах Теаля да ни отреди от онези, които изричат от все сърце и душа ”Ля иляхе иллеллах Мухаммед Расулюллах”, знаят неговото значение и спазват изискванията му. Нека този израз бъде за нас назъбеният ключ, с който ще ни се отворят вратите на Дженнета. Амин!