(1)

СВЕЩЕНИЯТ КОРАН – ПОСЛАНИЕ НА ВСЕВИШНИЯ АЛЛАХ КЪМ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

         Благодарността, славата и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господаря на световете. Нека саляту селям да бъде за Мухаммед Мустафа (саллеллаху алейхи ве селлем), неговото семейство, всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.                   

         Уважаеми братя!

         Свещеният Коран е най-големият дар от Всевишния Аллах за човечеството. Неговата популярност и влияние в нашия живот все повече се увеличава, за което ние изказваме почит и благодарност на Всевишния Аллах. Той изпрати най-почтения и последен от пратениците си - Мухаммед (с.а.в.) с най-превъзходното послание - Корани Керим, като милост за хората, и каза:

         §Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммед] ­ благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора... §/Сура Сад/38/:29./

         Тази книга е светлина от Аллах, озаряваща пътя на човечеството към щастие в земния и отвъдния живот. 

         Всевишният Аллах казва:

         §О, хора, при вас дойде поучение от вашия Господар и изцеление на онова, което е в гърдите, и напътствие, и милосърдие за вярващите. §/Сура Юнус/10/:57./

         Напътствията на Корани Керим са поука и лек  за  проблемите,  възникващи  пред  човека.

В привързаността към неговите решения и повели е ключът към щастието, спокойствието и мира. Те са мечта и цел на всеки човек - вярващ или безверник, добър или лош. Но Аллах Теаля е отредил да бъдат дял само на онези, които са искрено вярващи и добри. Всевишният Аллах казва:

         §На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда, по-хубава от онова, което са вършили.§/Сура Нехл/16: 97./

(2)

         За вярващия човек Корани Керим е духовно и материално съкровище и извор на благоденствие за този и отвъдния свят. Посредством него, сърцата и душите намират мир и спокойствие. Аллах Теаля казва:

         §...О, да, при споменаването на Аллах сърцата се успокояват. За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има блаженство и прекрасно завръщане.§/Сура Раад/13/:28,29./

         Повече от четиринадесет века Коранът е предизвикателство за човека да сътвори нещо подобно, ако се съмнява в посланието на Аллах. Но на всеки е ясно, че това не е по силите му. Всевишният Аллах казва:

         §Кажи: “И да се съберат хората и джиновете, за да създадат подобен на този Коран, те не ще създадат такъв подобен, дори един на друг да си помагат.”§/Сура Исра/17/:88./

         Относно Корани Керим правдивият французин  Морис  Парле  казва:   Красотата на Корана    всеки   ден   все   повече  се  увеличава, мъдростите и тайните в него са неизчерпаеми. Коранът е една почтена книга, книга възпитател. Коранът е съкровище на думи, Коранът е океан на знание, Коранът е отличен с чистота, красноречие, смисъл и величие. Коранът е красноречиво чудо над всякаква критика.”

         За да разберем какъв е приносът на Корани Керим към човечеството, трябва за миг да погледнем към времето преди неговото идване. Това е епоха на невежество, идолопоклонничество, безверие и злодейство. Вярата в единствения Аллах, която била пренасяна чрез Пейгамберите и Пратениците, била забравена. Хората вярвали на идоли и духове, на слънцето и луната, на какви ли не други измислени божества. Много от човешките ценности като; нравственост, справедливост, добрина  и други, също били забравени. А развратът, алкохолизмът, блудството, лихварството, рушветчийството се ширели навсякъде. Враждата, проливането на кръв, грабежите, завистта, свирепостта и беззаконието били техен обичай и традиция.

         В този тежък момент Всевишният Аллах низпослал Корани Керим, за да извади хората от мрака на безверието и злините към пътя на вярата и добротворството – пътят водещ към щастие в земния живот и към Дженнета в отвъдния. Вслушвайки се в наставленията на Корани Керим и изпълнявайки ги, тези хора, които са били в тинята на

(3)

 невежеството се променили и се превърнали за кратко време в пример за подражание. Пример в отдадеността и послушанието им към Всевишния Аллах. Пример в науката и културата, във възпитанието и нравствеността, достойнството и справедливостта. Те напътствали вършенето на добро, забранявали нередностите и подтиквали хората към борба със злото.

         С появата на Корана се сриват стените на безверието, езичеството и злодейството. Променил се ходът на историята не само за арабите, а за цялото човечество.

         Корани Керим поставя основите на тевхида (единобожието), науката, благоденствието, морала, истината и справедливостта. Всевишният Аллах казва:

         §А които отказаха да обожават идолите и се разкаяха пред Аллах, за тях е благата вест. И благовести Моите раби, които слушат Словото и следват най-хубавото от него! Тези са, които Аллах е напътил и тези са разумните хора.§/Сура Зумер/39/:17,18./

         Първите мюсюлмани приемали Корани Керим и всички негови наставления като правилник в живота им, знаели неговата стойност и се възползвали от неговите напътствия и мъдрости. Те не приемали Корана и неговите айети като книга, която се чете само на мъртвите, нито пък ги вземали за украса, както това се практикува в днешно време. Техният живот бил в постоянна връзка с книгата на Аллах. Повече от времето си прекарвали в четене, наизустяване и размисъл върху Корани Керим. Заучавали значението на всеки айет и се стремели да вършат съзнателни дела. В едно от преданията си Месрук (р.а) казва:Абдуллах ибни Месуд прочиташе една сура от Корана, след това ни я тълкуваше цял ден.”

         А Ибни Мсуд (р.а) казва: ”Когато някой от нас наизустеше десет айета, не минаваше по-нататък, докато не научеше тяхното значение.” Прави се предание, че е казал още: “Когато чуя пример от Корана и не го разбера, плача за себе си, защото Аллах Теаля казва:

         §Даваме Ние тези примери на хората, но ги проумяват само знаещите.§/Сура Анкебут/29/:43./

         По този начин сподвижниците на Пратеника (с.а.в) се превърнали в най-добрата общност, която е пример за хората. За тях Свещеният Коран не бил запазен и записан само на книга, а бил утвърден в сърцата и съхранен в поведението и делата им. Всевишният Аллах е казал:

(4)

         §Вие сте най-добрата общност, изведена за хората. Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното, и вярвате в Аллах ... §/Сура Али Имран/3/:110./

         Те се издигнали и живеели в задоволство и спокойствие, защото били привързани към Корани Керим, подчинявали се и изпълнявали неговите повели и решения. Постигнали земното и отвъдно щастие, защото подреждали делата и характерите си съобразно нормите, определени от Корани Керим, и стриктно следвали Суннета на Мухаммед (с.а.в). Сърцата им били изпълнени с вяра и туптели в синхрон с изискванията на Корана и Суннета. Когато Айше (р.а) била попитана за характера на Мухаммед (с.а.в). Тя отговорила: ”Неговият характер бе Корани Керим.” Такива били и неговите последователи.

         Уважаеми братя! Не трябва да забравяме, че както предшествениците на ислямската общност са намерили истината и щастието, след като са поели  пътя на Корани Керим и Суннета на Пратеника (с.а.в), така тези напътствия са избавление и щастие за съвременния човек.

        Имам Малик казва: ”И последният от ислямската общност е благочестив единствено чрез онова, с което е бил благочестив първия от нея, и което тогава не е било религиозност, не е религиозност и днес.”

         Напътствията на Корана са валидни за всички  времена  и  се  отнасят  до  всички  хора. Чрез него съвременният човек може да разбере същността на живота, да намери истинския верен път и да се издигне над всички. И жалко е за онези, които затварят очите си, и не искат да се възползват от светлината на тази книга, като обричат живота си на мрак. Всевишният Аллах повелява:

         §Кажи [о, Мухаммед]: “Да ви известим ли за най-губещите по деяния, онези, чието старание в земния живот се погубва, а те си мислят, че вършат добро дело?” Те са онези, които отхвърлят знаменията на своя Господар и срещата с Него. Техните деяния се провалиха и не ще им отдадем тежест в Деня на Киямета. Това е възмездието за тях – Джехенемът, защото

(5)

отхвърляха и се подиграваха с Моите знамения и с Моите пратеници.§/Сура Кехф/18/:103-106./

         §А който се отдава на Аллах и благодетелства, той се е хванал за най-здравата връзка. При Аллах е завръщането на делата.§-Сура Люкман/31/:22.

         Молим Всевишния Аллах за успех и устойчивост във вярата и да отреди на всички живот, който да е съобразен с повелите на Корана и Суннета. Молим се, още казвайки: Я! Рабби. Не отклонявай нашите сърца, след като си ни напътил! Дари ни с милост от Теб, Ти си Вседаряващият! Амин!

***