(1)

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ КЪМ

ПРАТЕНИКА НА АЛЛАХ

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах Всемилостивият, Милосърдният!

         Благодарността и възхвалата е за Всевишния Аллах, Господарят на световете, Който ни сътвори, дари с безброй благоденствия и напъти в Исляма. Свидетелствувам, че няма друго истинско божество освен Него, Той е един единствен и няма съдружник. Също свидетелствувам, че Мухаммед (саллеллаху алейхи ве селлем) е раб и пратеник на Аллах. Изпратен с ясното послание и истинската религия към цялото човечество. Представил и разяснил всичко, което му е низпослано от Всевишния Аллах. Благовестител с Дженнет подчиняващите се и предупреждаващ непокорните със жестоко огнено наказание. Нека саляту селям да бъде за него, неговото семейство, всичките му сподвижници и последователи до Съдния ден.

         Уважаеми братя!

         Изпращането на Пратеници и Пейгамбери е милост от Аллах Теаля и неоценим дар за човечеството. Всички те са  призовавали към религията на Аллах Теаля. Учили са хората и са им разяснявали вярването, ибадета, поведението и нравите.

         Мухаммед (с.а.в.) е последен от всички Пратеници и Пейгамбери. С неговото послание Аллах Теаля отмени предишните и повелите им остават невалидни.

         В следния айет Всевишният Аллах повелява на Пратеника (с.а.в.):

         § Кажи: “О, хора, аз съм Пратеникът на Аллах при всички вас ­ на Онзи, Чието е владението на небесата и на земята. Няма друго истинско божество освен Него. Той съживява и Той умъртвява...§/Сура Еараф/7/:158./

         Задълженията на мюсюлманите към Пратеника на Аллах (с.а.в.) са много,  а по-важните от тях са:

         1.Искрено да вярваме, че Мухаммед (с.а.в.) е раб и пратеник на Аллах Теаля и че всичко, за което е  известил и напътил, е истина. 

         Всевишният Аллах казва:

         §О, вярващи, бойте се от Аллах и вярвайте в Неговия Пратеник! Той ще ви даде двоен дял от Своята милост. И ще стори за вас светлина, с която ще вървите. И ще ви опрости. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.§/Сура Хадид/57/:28./

         Пратеникът на Аллах (с.а.в.) казва:

((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهدي و لا نصرني ثم يموت و لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) ـ رواه مسلم.

(2)

         “Кълна се в Онзи, в чийто ръце е душата на Мухаммед, всеки от тази общност, който чуе за мен, независимо дали е евреин или християнин, и умре неповярвал в посланието с което съм изпратен, ще бъде сред обитателите на Огъня.”/Муслим./

         2.Да бъдем покорни на Аллах Теаля и Неговия Пратеник.

         Всевишният Аллах казва:

        §...А който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в градините на Дженнета, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно. Това е великото спасение. А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, и престъпва Неговите граници, Той ще го въведе в Огъня. Там ще пребивава вечно и ще има унизително мъчение за него.§/Сура Ниса/4/:13,14./

         §О, вярващи,  покорявайте  се  на  Аллах и се покорявайте на Пратеника, и не погубвайте делата си!§/Сура Мухаммед/47/ :33./

         Пейгамберинът (с.а.в.) казва:

((من أطاعني فقد أطاع الله و من عصاني فقد عصى الله…)) ـ رواه مسلم.

         “Който се подчини на мен, той се е подчинил на Аллах. А който ми се противопостави, той се е противопоставил на Аллах”/Муслим./

         Ебу Хурейра (р.а.) разказва, че Пейгамберина (с.а.в.) е казал:

((كل الناس يدخل الجنة الا من أبى, قالوا يا رسول الله! و من يأبى! من أطاعني دخل الجنة و من عصاني فقد أبى.)) ـ رواه البخاري.

         “Всеки един от хората ще влезне в Дженнета, освен онзи който откаже.” Тогава бе попитан: “О, Пратенико на Аллах! А кой е онзи, който ще откаже!?” Той отговори: “Който ми се подчини, ще влезне в Дженнета, а който се противопостави, той е отказал.”/Бухари./

         3.Да следваме Пейгамберина (с.а.в.) във всички дела, за да се напътим.

         Всевишният Аллах казва:

         §Кажи: “Ако обичате Аллах, последвайте ме! И Аллах ще ви обикне, и ще опрости греховете ви. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.”§/Сура Али Имран/3/:31./

(3)

         §Пратеникът на Аллах е прекрасен образец за вас, ­ за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден, и често споменава Аллах.§/Сура Ехзаб/33/:21./

         Пратеникът на Аллах  (с.а.в.) казва:

(فمن رغب عن سنتي فليس مني) ـ رواه البخاري

         “Който се отврати от моя суннет, не е от мен (не е мой последовател).”/Бухари./

         4. След обичта ни към Аллах Теаля, да обичаме най-много Пратеника (с.а.в.).

         Вярващият искрено обича Всевишния Аллах и Неговия Пратеник (с.а.в). Негова цел  в живота   е   да   спечели  удовлетворението  на Аллах Теаля, за да увенчае с успех земният си живот и да постигне спасение в отвъдния.  

         Всевишният Аллах казва:

         §Кажи: “Ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и имоти, които сте придобили, и търговия, за която се плашите от застой, и жилища, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия Пратеник, и от борба по Неговия път, то чакайте, докато Аллах даде Своята повеля! Аллах не напътва нечестивите хора.§/Сура Тевбе/9/:24./

         Пратеникът на Аллах (с.а.в.) казва:

(( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من ولده و والده و الناس أجمعين))- رواه مسلم.

         “Не е истински повярвал онзи от вас, докато за него не съм по-обичан от неговите деца, родители и всички хора.”/Муслим./

         Който искрено обича Пратеника на Аллах (с.а.в.) ще бъде заедно с него в Дженнета.

         Когато един човек попитал Пратеника на Аллах (с.а.в.) за Съдния Ден. Той казал:

         “Какво си приготвил за него”? Човекът отвърнал: “О, Пратенико на Аллах! Не съм приготвил повече от задължените ми оруч, намаз, садака, но обичам Аллах и Неговия Пратеник”. Тогава той му казал:

(( فأنت مع من أحببت.)) ـ البخاري و مسلم.

         “...Ти си с онзи, когото обичаш...”/Бухари и Муслим./

         Пратеникът на Аллах (с.а.в.) казва:

((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا و بالإسلام دينا و بمحمد رسولا)) ـ مسلم.

         “Вкусил е сладостта на вярата онзи, който е приел Всевишния Аллах за Господар, Исляма - за религия и Мухаммед (с.а.в.) за Пратеник.”/Муслим./

((ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, و أن يحب العبد لا يحبه إلا لله, و أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.)) ـ البخاري و مسلم.  

         “Три неща когато се намират у някого, е открил сладостта на вярата: Да обича най-много  Аллах  и   Неговия  Пратеник  от

всичко останало. Да обича мюсюлманина, не заради друго освен за Аллах. Да се отвращава от връщане към неверието, след като Аллах го е избавил от него, така както се отвращава от това, да бъде хвърлен в огъня.”/Бухари и Муслим./

         От признаците на обичта към Пратеника (с.а.в.) са: следване на неговият суннет, предпазване от забраните, изпълнение на заповедите,

(4)

спазване на обичаите и обредите, към които е напътил, и окачествяване с неговият велик нрав.

         5.Да почитаме Мухаммед (с.а.в).

          Всевишният Аллах казва:

         §Изпратихме те Ние [о, Мухаммед] за свидетел и благовестител, и предупредител, за да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да Го] прославяте, и да Го почитате, и да Го възхвалявате сутрин и вечер.§/Сура Фетх/48/:8,9./

         §О, вярващи, не предварвайте Аллах и Неговия Пратеник, и бойте се от Аллах. Аллах е Всечуващ, Всезнаещ. (Забранено е на думи или дела да се противоречи на Аллах и на Неговия Пратеник, или да се оповестяват еднолични решения по религиозни въпроси.)§/Сура Худжурат/49/:1./

         6.Да правим салят и селям  на Пратеника (с.а.в).

         Когато бъде споменато името му, да  се каже: Саллеллаху алейхи ве селлем или Аллахумме салли аля Мухаммед...”.

         §Аллах и Неговите меляикета благославят (правят салят и селям на)  Пейгамберина. О, вярващи, благославяйте го и вие и го поздравявайте с почит!§/Сура Ехзаб/33/:56./

         Пратеникът на Аллах (с.а.в.) е казал:

((من صلي عليّ صلاة صلي الله عليه بها عشرا)) ـ رواه مسلم.

         “Който направи на мен саляту селям един път, Аллах му прави за това десет пъти.”/Муслим./

         7.Да се обръщаме към напътствията на Пратеника (с.а.в.) за отсъждане на всеки възникнал спор в житейските и религиозните ни дела.   И   неговото   решение   да   бъде  съдник  помежду ни. Аллах Теаля повелява:

         §О, вярващи, покорявайте се на Аллах и се покорявайте на Пратеника и на удостоените с власт сред вас! И спорите ли за нещо, отнесете го към Аллах (т.е. обърнете се към Корани Керим) и към Пратеника (неговия Суннет), ако вярвате в Аллах и в Сетния ден! Това е най-доброто и най-похвалното за изход.§/Сура Ниса/4/:59./

         §Но не! ­ Кълна се в твоя Господар, ­ те не ще станат вярващи, докато не те сторят съдник за всеки възникнал спор помежду им; после не намират затруднение у себе си относно онова, което си решил и напълно се подчиняват.§/Сура Ниса/4/:65./

         8.Да знаем мястото и ролята на Пейгамберина (с.а.в.) във вярата.  

         Мюсюлманинът трябва да бъде твърдо убеден, че Мухаммед (с.а.в.) е най-превъзходният раб и пратеник на Аллах. Призовавал е хората по пътя на Аллах с Негово позволение и не е притежавал никакви божествени качества. Аллах Теаля казва:

         §Кажи: [о, Мухаммед] “Не владея за себе си нито полза, нито вреда, освен ако Аллах не го е пожелал. И ако знаех неведомото, щях да си увелича доброто и нямаше да ме засяга злото. Аз съм само предупредител и благовестител за хора вярващи.§/Сура Еараф/7/:188./

(5)

         §Кажи: “Моят намаз и моят курбан, и моят живот, и моята смърт са за Аллах, Господарят на световете. Няма Той съдружник. Това ми бе повелено и съм първият отдаден на Аллах.”§/Суура Енам/6/:162,163./

         Ве саллеллаху аля Небийна Мухаммед ве аля алихи ве есхабихи еджмеин.

***