ЖИВОТЪТ НА МУХАММЕД (С.А.С.) – ГАРАНТ ЗА УСПЕШНО СЕМЕМЕЙСТВО

 

بسم الله الرحمن الرحيم

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

         Благодарността, славата и възхвалата са за Всевишния Аллах.

۞هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ... ۞

         §Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата вяра, за да я въздигне над всички религии...§/Сура “Тевбе/9/:33/

         Аллах Теаля е Великият Творец, Той ни е сътворил и най-добре знае какви са  потребностите ни, кое може да ни е от полза, и кое може да ни навреди. Поради това Той Аззе ве Джелле изпрати послание към човечеството, чрез най-превъзходния и последен от пратениците Си - Мухаммед (с.а.с.), което е единствената универсална система, лек за човека и неговите жизнени потребности. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) призова към вяра, ибадет и послушание, напъти към добродетелност, всичко положително и не пропусна да предупреди за опасностите от всичко, което е вредно и порицано. Неговият живот е идеален пример за подражание за всеки от нас във всичките ни дела, затова Аллах Теаля казва:

۞لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۞

         §Пратеника на Аллах е прекрасен образец за вас ­ за всеки, който се надява на Аллах и на Сетния ден, и често споменава Аллах.§/Сура “Ехзаб/33/:21/

         Както слънцето когато изгрее пропъжда мрака, така личният пример и наставленията на Мухаммед (с.а.с.) са озаряващ светилник и добър пример за човека в личния, семейния и обществения му живот. Той (с.а.с.) прави препоръки, за да запази семейството чисто и здраво и да опази вярата, морала и нравствеността на неговите членове. Затова наш дълг е да вярваме, да бъдем покорни на Аллах Теаля и Неговия Пратеник и да го следваме във всичките му стъпки, за да бъдем от напътените и животът ни да бъде успешен.

         Семейството е основа на обществото, и в зависимост от това колко стабилно и здраво е то, толкова стабилно и здраво е обществото. Когато едно общество бива основано върху безредие и унищожени морални ценности и е отдалечено от напътствията на Всевишния Аллах, то не може да има добро бъдеще и просперитет.

         В Исляма семейството се изгражда върху правила и норми, и се осъществява единствено, чрез религиозен брак – никях, който е повеля от повелите на Аллах Теаля, и от напътствията на Мухаммед (с.а.с.). Извършва се открито пред свидетели с взаимно съгласие, като се дава задължителна парична стойност – мехир на жената, чиито размер тя определя. След това се прави дуа към Всевишния Аллах за берекет, хаирлия наследници и щастлив живот. С никяха се цели спечелване задоволство на Всевишния Аллах и създаване на чисто непорочно потомство, което да радва родителите, да бъде полезно за тях и обществото, както и да предпази съпрузите от забранени връзки. В Корани Керим Аллах Теаля напомня за дуата на искрените Нему раби, за да ни подсети и ние да правим дуа, като казва:

۞وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۞

          §И които казват: “Господарю наш, дари ни със съпруги и потомци ­ радост за очите ни! И ни стори водители на богобоязливите!”§/Сура “Фуркан”/25/:74/

         Всеки един от съпрузите се задължава, да спазва предписанията на никяха и произтичащите от него права и задължения.

         Мъжът и жената са равни в задълженията си към Всевишния Аллах и във възмездието за извършените дела. Аллах Аззе ве Джелле казва:

۞مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۞

          §На всеки вярващ, мъж или жена, който извършва праведно дело, Ние ще отредим прелестен живот. И ще им въздадем награда по-хубава от онова, което са вършили.§/Сура “Нехл”/16/:97/

         А отношенията между тях като съпрузи се изграждат върху любовта и милостта. Аллах Теаля казва:

۞ وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۞

         §И от Неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при тях, и стори помежду ви любов и милост... §/Сура “Рум”/30/:21/

         За да бъде успешен семейният живот, Мухаммед (с.а.с.) напътства към правилен избор на съпругата, като казва:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

         “Съпругата се избира по четири признака; нейното богатство, произход, красота, и вяра. Избери тази, която има вяра, това ти е достатъчно.”/Бухари и Муслим/

         Вярата е най-доброто от качествата, което трябва да се съблюдава и при избора на съпруг, а останалите са второстепенни.

         Също взаимното зачитане между съпрузите и взаимопомощта между тях засилва тяхната обич и увеличава силата на семейната връзка. Аллах Теаля казва:

۞وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۞

         §…И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се от Аллах! Аллах е суров в наказанието. §/Сура “Майде”/5/:2/

         Съпругът в семейството е този с когото жената споделя по-голямата част от живота си. Той задължително поема нейната издръжка – храна, облекло жилище и други, без разхищение. Защитава я и пази честта и достойнството й. Аллах Теаля казва:

۞الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۞

         §Мъжете стоят над жените с това, с което Аллах предпочете едни пред други и защото харчат от имотите си…§/Сура “Ниса”/4/:34/

         Това предимство на съпруга над съпругата, е в ръководството, напътствието и отговорностите, които той носи. Той има права над нея, но няма право над богатството й, освен с нейно съгласие. Мухаммед (с.а.с.) насърчава към добро отношение в семейството, като казва:

))خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي((

         “Най-добрият от вас, е онзи, който е най-добър за семейството си. А аз съм най-добър измежду вас за семейството си.”/Тирмизи и Ибни Маджех/

         Съпругът трябва да бъде вежлив и снизходителен, да е загрижен за моралното, научното и общественото издигане на своето семейство.

         Съпругата трябва да е добре възпитана и с добри нравствени качества. Да зачита съпруга си, да бъде признателна за неговите грижи, и да бъде вярна съпруга. Мухаммед (с.а.с.) наставлява какво трябва да бъде отношението на добрата съпруга към мъжа й, като казва:

))إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ((

        “Когато погледне към нея, го радва, когато й повели, е покорна, и когато отсъства, тя пази (честта и богатството) му.”/Ебу Давуд/

         Тя спазва повелите на Всевищния Аллах и задълженията към съпруга си. Грижи се за семейния уют, пази честа на семейството си, съблюдава нормите на Исляма в поведението и облеклото си и знае, че напътствията и предупрежденията на Мухаммед (с.а.с.) са лек и бариера против разврата - най-големият враг на семейството. Мухаммед (с.а.с.) казва:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمْ بَعْدُ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُءُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْنِمَةِ الْإِبِلِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ...

        “Две групи от моята общност ще са от обитателите на Джехеннема,... едната от тях са:... облечените голи жени (с къси, вталени и прозиращи дрехи, отклонили се от подчинение на Аллах и от това, което трябва да съблюдават); които стъпват, кълчейки се; отклоняват другите с лошия си пример, а косите на главите са оформили като гърбица на камила. Те не ще влезнат в Дженнета и не ще помиришат мириса му... “/Муслим./

         Съпругата трябва да е пример като мюсюлманка и майка, за да може да възпита децата на вяра , морал и поведение, за да бъдат достойни хора и тя да спечели задоволството на Всевишния Аллах, Неговата милост и награда. Да пази дома и притежанието на съпруга, да не раздава нищо без негово разрешение. Да не излиза без негово съгласие и да не пуска чужди мъже, без негово позволение, в дома им. Също тя е задължена да спази правата му в интимния живот. Пратеникът на Аллах (с.а.с.) казва:

))إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ((

        “Ако мъжът покани съпругата си в леглото и тя откаже, и той прекара нощта ядосан на нея, меляйкетата я проклинат чак докато настъпи утрото./Бухари и Муслим./

         За да не бъде лишен съпругът от това право, дори не се разрешава на съпругата да говее  допълнителен оруч извън месец Рамадан без негово съгласие. Мухаммед (с.а.с.) казва:

))إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ((

        “Когато жената кланя петкратния намаз, говее месец Рамадан, пази честта си, и се подчинява на съпруга си, на нея ще се каже: “Влез в Дженнета, през която от неговите врати пожелаеш.”/Сахихул-Джамиа-673/

         Спазването на правата между съпрузите е гаранция за семейно щастие, а незачитането им води до кавги, разводи и нещастие.

         Никяхът е сериозна, постоянна и отговорна връзка основана върху взаимна добронамереност, искреност и обич, и е възможно да бъде разтрогната само по уважителни причини, като това става почтено, с добрина, справедливост и мир. Въпреки, че разводът е разрешен в Исляма относно него Пратеникът (с.а.с.) казва:

))أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ((

        “От позволените неща, Аллах най-много презира развода.”/Ебу Давуд/

         Опасностите за семейството са много, затова Аллах Теаля повелява:

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا... ۞

         §О, вярващи, пазете себе си и вашите семейства от Огъня...§/Сура “Техрим”/66/:6/

         От опасностите, които днес грозят семейството, една част се отнасят до вярата и убеждението, друга част до морала и моралният упадък, като разголването, проституцията, алкохолът, наркотиците, смесените компании от лоши приятели и приятелки, за които животът е купон за развлечение. Също разводите и това, което е модерно днес, да се ограничава раждаемостта. Всевишният Аллах напътства мюсюлманите към онова, което разваля лошите намерения и унищожава всички пороци, като казва:

۞وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۞

         §…Но ако сте търпеливи и богобоязливи, не ще ви навреди лукавството им с нищо...§/Сура “Али Имран”/3/:120/

         От всичко споменато разбираме, че напътствията на Аллах Теаля и на Мухаммед (с.а.с.) водят към предпазване от лошите постъпки и пороци, и помага да се избегнат опасностите заплашващи семейния мир и щастие. Единствено спазването на тези принципи разяснени от Мухаммед (с.а.с.) са гаранция за успешно семейство.

         Молим Всевишния Аллах, да отреди на всички нас успех в семейния живот, да ни дари с много щастие и хаирлия наследници, за да намерим спокойствие в земния и спасение в отвъдния живот! Амин!