ИСКАНЕ НА ПОЗВОЛЕНИЕ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЧУЖД ДОМ

 

В името на Аллах, Всемилостивият, Милосърдният!

 

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

         Уважаеми братя!

         В тази тема ще разгледаме напътствията и изискванията на Исляма за влизане в чужд дом.

         Всеки, който иска да влезне в къщата на другиго, независимо дали му е близък, приятел, познат, съсед и т.н., той не трябва да влиза без да му бъде позволено, защото Аллах Теаля казва:

۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

         §О, вие, които сте повярвали, не влизайте в чужди къщи, докато не поискате позволение и докато не дадете селям на обитателите им!§/СураНур”/24/:25/

         Трябва да се иска позволение за влизане в чужд дом, без значение дали има някой вътре или няма, защото човекът не само живее, а и съхранява притежанието си в него. Аллах Теаля казва:

۞ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۞

         §И ако не намерите никого там, не влизайте, докато не ви се позволи!§/СураНур”/24/:28/

         За влизане в чужд дом се иска разрешение три пъти; чрез позвъняване на звънеца или почукване на вратата, и даване на селям, но ако не бъде отговорено на това искане след третия път, човекът трябва да се върне обратно, дори и да има някой в къщата. Аллах Аззе ве Джелле казва:

۞وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ۞

         §И ако ви бъде казано: “Върнете се!”, тогава се върнете! За вас това е най-чисто (най- далече от съмнение и грях).§/ Сура Нур/24/:28/

         За съжаление много от хората, четат този айет, но не вникват в неговото значение, и затова когато някои  почука на вратата на своя брат или съсед, а той е зает и не може да му отвори, или му каже да си отиде, този човек се ядосва и намръщва, а може би го и одумва, и дори може да прекъсне отношенията заради тази случка.

         Трябва да се знае, че независимо дали вратата е заключена или отключена, тя според повелята на Исляма е затворена и е харам да се влиза през нея, без разрешение на собственика!

         Ебу Сейд ел-Худри (радиаллаху анху) разказва:

         “Бях на една сбирка със жителите на гр.Медина и изведнъж при нас дойде изплашен Ебу Муса и каза: “Исках разрешение от Умер три пъти, за да влезна при него, но той не ми обърна внимание, и аз се върнах. Тогава той ме извика и каза: “Какво ти попречи да влезнеш при мен?” Аз му отговорих: Поисках позволение три пъти, но ти не ми отговори, и аз се върнах, защото Пратеникът на Аллах каза: “Когато някой от вас поиска три пъти разрешение за влизане, и ако не му се позволи, нека да се върне.” Тогава Умер ми каза: “Ако ти не намериш свидетел, който да свидетелства, че наистина Пратеникът на Аллах (саллеллаху алейхи ве селлем) е казал това, ще видиш какво ще направя с теб!” Тогава Убей ибни Кяаб ­рече: "Валлахи (кълна се в Аллах), че най-малкият ще отиде да свидетелства!” Ебу Сейд ел-Худри казва: “Нямаше по-малък от мен, и аз отидох с него и свидетелствах пред Умер, че наистина  Пратеникът на Аллах (саллеллаху алейхи ве селлем) е казал това." /Бухари/

         Когато човек звъни или чука на вратата, се изисква, да се отдръпне в страни, за да избегне възможността да види нещо нежелано, когато му се отвори. Сехл ибни Саад (р.а.)разказва, че един човек надникнал в стаята на Пратеника (с.а.с.), а в ръката си (саллеллаху алейхи ве селлем) държал гребен, с който решел косата си и казал:

((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ))

         “Ако знаех, че надзърташ, щях да ти пробода с него окото, искането на разрешение е заради погледа.”

         Също, когато търсещият разрешение за влизане бъде попитан: “Кой е!” Той трябва да се представи. Джабир ибни Абдуллах разказва:

((اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ))- قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

         “Поисках разрешение от Пратеника на Аллах да влезна при него, относно заем на баща ми, а той попита: "Кой е?" А аз отговорих: "Аз!". А той каза: "Аз! Аз!" Като чели не одобряваше това."/Ибни Маджех/

         Ислямските теолози казват:

         “Пратеникът на Аллах (саллеллаху алейхи ве селлем) не е одобрил този отговор, защото думата "Аз" не означава, че той се е представил, а трябва да спомени името си, за да бъде разпознат.”

         Ислямските учени са на становище, че когато един човек живее заедно с майка си или сестра си, и когато трябва да влезне при тях, трябва да даде знак, че влиза, като се прокашля или тропне с крак, за да не ги завари в положение, което не трябва да ги вижда.

         Ибну Джерир (р.а.) разказва от Зейнеб - съпругата на Абдуллах ибни Месуд (р.а.), казва:

         "Когато Абдуллах излезнеше по някаква нужда и се върнеше, той спираше пред вратата и се прокашляше, защото му бе против волята да ни завари в положение, което не го желаеше.”                                                                

         Днес сме свидетели, че много от хората не съблюдават тези изисквания и норми, особено, когато някой отива при роднина или съсед, той влиза, без да чука, без да звъни, но в същото време той е чужд на жените в този дом. Влиза, поради това че вратата била отворена, или някое от децата неосъзнаващо нещата се показало и казало влезни. А още по лошо и подло е, когато влиза тихомълком през външната врата, и започва да подслушва разговорите в къщата.

         Нека да се страхуваме от Аллах Теаля, да възпитаваме семействата си на онова, което ни е повелил Аллах Аззе ве Джелле, за да имаме берекет и спокойствие в нашите домове! Амин!

 

***